INLOGGEN

Anmelden

Bent u uw wachtwoord vergeten?

ZAKELIJK LENEN PARTNER WORDEN LENING AANVRAGEN INLOGGEN Dashboard Dashboard

INLOGGEN

Anmelden

Bent u uw wachtwoord vergeten?

Inloggen Dashboard Lening aanvragen Hoe het werkt Rente en kosten Vereisten Onze klanten Investeren Vragen en antwoorden Begrippenlijst Blog Lening voor zelfstandigen Bedrijfskrediet Verschil tussen factoring en lenen Werkkapitaal verbeteren Over ons Partner worden Pers Contact

U bereikt ons op werkdagen
van 9 tot 18 uur via:

0800 53 63 426 of info@lendico.nl

Vragen?

Hier vindt u de antwoorden.

Vragen en antwoorden »

Algemene voorwaarden

Download (PDF)

Algemene voorwaarden

STAND: SEPTEMBER 2017

 1. ALGEMEEN
 2. HOE HET PLATFORM WERKT
 3. REGISTREREN OP HET PLATFORM
 4. BESCHIKBAARHEID VAN HET PLATFORM
 5. DIENSTEN VOOR KREDIETNEMERS
 6. DIENSTEN VOOR INVESTEERDERS
 7. AANSPRAKELIJKHEID
 8. ALTERNATIEVE DIENSTVERLENER
 9. KLACHTEN
 10. WIJZIGINGEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
 11. DUUR EN EINDE
 12. ONTBINDINGSRECHT
 13. TOEPASSELIJK RECHT
 14. FORUMKEUZE

1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de online kredietmarktplaats ("Platform") die beschikbaar is op onze website www.lendico.nl. Het Platform brengt één of meerdere (rechts)personen die krediet nodig hebben voor een particulier, dan wel zakelijk kredietproject ("Kredietnemers") samen met (rechts)personen die bereid zijn om een kredietproject (gedeeltelijk) te financieren ("Investeerders").

1.2 De exploitant van het Platform is Lendico Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd in Amsterdam en kantoorhoudend aan de Vijzelstraat 68, 1017 HL te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54556902 ("wij", "ons", of "Lendico").

1.3 Lendico beschikt over de vereiste vergunning voor het verstrekken van (consumenten)krediet en staat ingeschreven in het openbare register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12042425. Lendico oefent niet het bedrijf van bank uit en staat niet onder toezicht van De Nederlandsche Bank.

1.4 Informatie met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens is opgenomen in ons privacybeleid, dat kan worden gedownload op onze website.

2. HOE HET PLATFORM WERKT

2.1 Het samenbrengen van Kredietnemers en Investeerders via het Platform kan als volgt worden samengevat:

 1. Voordat u gebruik kunt maken van het Platform dient u zich op het Platform te registreren als een Kredietnemer (particulier dan wel zakelijk) of een Investeerder ("Gebruiker" of "u").
 2. Nadat u bent geregistreerd als een Kredietnemer, kunt u (al dan niet gezamenlijk met een andere Kredietnemer) een kredietproject opzetten. Voldoet een kredietproject aan de eisen die Lendico hieraan stelt, dan zal Lendico u een concept kredietovereenkomst toesturen. Indien de Kredietnemer het aanbod accepteert dan komt er een (voorwaardelijke) overeenkomst tot stand tussen Lendico en de Kredietnemer ("Kredietovereenkomst").
 3. De Kredietnemer dient vervolgens bepaalde documenten te verschaffen voor verificatiedoeleinden. Zodra het verificatieproces succesvol is voltooid, wordt het kredietproject op het Platform gepubliceerd en eventueel aangeboden aan een (groep van) vooraf geselecteerde investeerder(s).
 4. Gedurende een termijn van 14 kalenderdagen na publicatie van een persoonlijk kredietproject kunnen Investeerders gelden toezeggen ter (gedeeltelijke) financiering van het kredietproject. Voor zakelijke kredietprojecten geldt een termijn van 21 kalenderdagen na publicatie op het Platform. In dat geval komt er een (voorwaardelijke) overeenkomst tot stand tussen Lendico, de Stichting Derdengelden Lendico en de Investeerder ("Investeringsovereenkomst").
 5. Zodra een kredietproject volledig is gefinancierd zullen de door de deelnemende Investeerders toegezegde gelden door Lendico worden geïncasseerd. Bij tijdige ontvangst van de gehele kredietsom treden de Kredietovereenkomst en de Investeringsovereenkomst(en) in werking en zal Lendico de kredietsom (minus de administratiekosten) aan de Kredietnemer uitkeren. Op grond van de Investeringsovereenkomst(en) draagt Lendico alle (toekomstige) vorderingen uit hoofde van de Kredietovereenkomst (de zogenaamde maandbedragen) over aan de deelnemende Investeerders pro rata de door hen toegezegde gelden en na aftrek van servicekosten.
 6. Indien een kredietproject aan het eind van de investeringsperiode niet volledig is gefinancierd, wordt het in principe geannuleerd. Indien minimaal 50% van het kredietproject is gefinancierd voor een minimaal bedrag van EUR 500,-, in geval van particuliere Kredietnemers en EUR 5.000,- in geval van zakelijke Kredietnemers, dan kan Lendico echter beslissen om de lagere kredietsom aan te bieden. De kredietnemer dient hiermee binnen 7 dagen akkoord te gaan als gevolg waarvan een nieuwe (voorwaardelijke) Kredietovereenkomst tot stand komt. Ook in dat geval blijft de Investeerder onverkort gebonden aan zijn geldelijke toezegging.
 7. Lendico blijft verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van de Kredietovereenkomst en zal de door de Kredietnemer verschuldigde maandbedragen door middel van een automatische incasso namens de Investeerders incasseren. De ontvangen maandbedragen (minus de servicekosten) worden doorbetaald aan de Investeerders pro rata de door hen ingelegde gelden.

2.2 Lendico behoudt zich het recht voor om voor specifieke producten, klanten of (institutionele) Investeerders wijzigingen aan te brengen in de manier waarop Kredietnemers en Investeerders worden samengebracht.

3. REGISTREREN OP HET PLATFORM

3.1 Zowel particuliere als zakelijke Kredietnemers kunnen zich op het Platform registreren. Particuliere Kredietnemers moeten in Nederland woonachtig zijn en dienen minimaal 25 jaar en maximaal 69 jaar te zijn, op voorwaarde dat de leeftijd van 70 jaar niet mag worden bereikt voordat de looptijd van de Kredietovereenkomst is verstreken. Zakelijke Kredietnemers dienen te handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf en moeten tevens zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

3.2 Natuurlijke personen die zich als Investeerder willen registreren moeten ten minste 18 jaar oud zijn. Rechtspersonen met een statutaire zetel in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte kunnen zich registreren als institutionele Investeerder. Institutionele Investeerders dienen vooraf contact op te nemen met Lendico. Voor hen gelden andere algemene voorwaarden.

3.3 Om gebruik te kunnen maken van het Platform dient u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en ons privacybeleid, waardoor er een overeenkomst tussen u en Lendico tot stand komt ("Overeenkomst"). Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen zal uw eigen Lendico account ("Account") worden geopend.

3.4 U bent verplicht om de toegangsgegevens van uw Account (in het bijzonder uw wachtwoord) strikt vertrouwelijk te behandelen. Het is derhalve niet toegestaan om deze ­gegevens aan derden bekend te maken of om derden van uw Account gebruik te laten maken.

3.5 Als Gebruiker dient u er zorg voor te dragen dat alle informatie die u aan ons verstrekt correct en actueel is. Daarnaast bent u verplicht om wijzigingen direct door te voeren en ons direct daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Andere Gebruikers vertrouwen er immers op dat de door u verstrekte informatie altijd correct en actueel is.

4. BESCHIKBAARHEID VAN HET PLATFORM

4.1 Onze diensten bestaan, en zijn beperkt tot, de diensten zoals beschreven in deze algemene voorwaarden. U bent zelf verantwoordelijk voor al uw activiteiten op het Platform. Zoals bij elke (financiële) beslissing dient u de risico‘s voor uzelf af te wegen alvorens een beslissing te nemen.

4.2 De beschikbaarheid van het Platform is afhankelijk van de technische apparatuur van de Gebruiker. Om gebruik te maken van, en toegang te krijgen tot, het Platform en om documenten in te dienen en/of te uploaden, moet u over passende technische middelen te beschikken (computer, internettoegang, e-mailadres en een scanner).

4.3 Lendico is slechts gehouden het Platform voor gebruik beschikbaar te houden tijdens de door haar aangewezen periodes. Hoewel Lendico ernaar zal streven om het Platform te allen tijde beschikbaar te houden, zijn wij daartoe niet verplicht. Indien het Platform dringend onderhouden moet worden (bijvoorbeeld om beveiligingsredenen) of als het Platform wordt blootgesteld aan gebeurtenissen buiten onze controle (bijvoorbeeld storingen van telecommunicatienetwerken, fouten van derden, stroomstoringen, natuurrampen of overheidsmaatregelen die niet het gevolg zijn van onze eigen daden, of vergelijkbare gebeurtenissen), dan hebben wij het recht om de beschikbaarheid van het Platform gedeeltelijk of in zijn geheel op te schorten. Indien maatregelen nodig zijn om de veiligheid van onze servers te waarborgen (bijvoorbeeld in geval van aanvallen vanaf het internet), of als technische maatregelen nodig zijn om het functioneren van het Platform te handhaven of te verbeteren, dan kunnen we tijdelijk de toegang tot het Platform beperken of weigeren. Lendico zal in dat geval altijd op billijke wijze rekening houden met de belangen van de Gebruikers. Lendico beschermt haar systemen naar beste weten en kunnen tegen ongeoorloofde toegang door derden.

5. DIENSTEN VOOR KREDIETNEMERS

5.1 Het opzetten van een kredietproject

5.1.1 Voor het opzetten van een kredietproject dient u alle stappen te doorlopen zoals weergegeven op het Platform. Tijdens het opzetten heeft u de mogelijkheid om een beschrijving van uw kredietproject op te geven. Deze zal na publicatie op het platform worden weergegeven. Lendico zal slechts incidenteel en willekeurig de beschrijvingen van kredietprojecten controleren. Kredietprojecten met onder andere een racistische, discriminerende, immorele, lasterlijke, erotische, pornografische of politieke strekking zijn niet toegestaan. Een kredietproject mag uiteraard ook niet in strijd zijn met toepasselijke wet- en regelgeving en mag geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten en merkrechten). Het is bovendien niet toegestaan om te verwijzen naar teksten van deze strekking, of deze toegankelijk te maken door middel van een link. Indien de beschrijving van een kredietproject de rechten van derden schendt of op enige manier onrechtmatig is, dan is de Gebruiker daarvoor als enige aansprakelijk. Mocht een Gebruiker de regels in dit artikel schenden, dan zullen wij de onrechtmatige inhoud verwijderen en/of blokkeren, het kredietproject annuleren of weigeren te activeren, of weigeren om de activering door te zetten, en/of de Gebruiker de mogelijkheid ontnemen om een nieuw kredietproject in te dienen. Hierbij stemt u in om Lendico te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, en schadeloos te stellen voor alle schade, die het gevolg is van aanspraken van derden in verband met (de beschrijving van) uw kredietproject.

5.1.2 Voor particuliere Kredietnemers bedraagt de minimale kredietsom EUR 2.500,- en de maximale kredietsom EUR 50.000,-. De kredietsom dient altijd een veelvoud van EUR 100,- te zijn. De minimale looptijd bedraagt 6 maanden en maximale looptijd 180 maanden.

5.1.3 Voor zakelijke Kredietnemers bedraagt de minimale kredietsom EUR 10.000,- en de maximale kredietsom EUR 300.000,-. De kredietsom dient altijd een veelvoud van EUR 1.000,- te zijn. De minimale looptijd bedraagt 6 maanden en de maximale looptijd 60 maanden.

5.1.4 Lendico behoudt zich het recht voor om de maximale kredietsom en/of looptijd voor specifieke producten of doelgroepen te beperken.

5.2 Beoordeling van het kredietproject

5.2.1 Zodra Lendico alle benodigde gegevens van u heeft ontvangen, kunt u het kredietproject indienen. Lendico zal vervolgens het kredietproject beoordelen en (krediet-) informatie opvragen bij derden. In geval van particuliere Kredietnemers zal in ieder geval kredietinformatie worden opgevraagd bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR). In geval van zakelijke Kredietnemers kan Lendico (krediet-) informatie bij derden opvragen ten aanzien van de bestuurders en/of de uiteindelijk belanghebbende(n) en, indien toepasselijk, degenen die zich borg hebben gesteld (zie artikel 5.9). Op grond hiervan zal Lendico de kans op terugbetaling van het door u gewenste krediet inschatten, en bekijken of u voldoet aan de eisen die Lendico stelt voor het toekennen van de lening. Indien het krediet-project wordt goedgekeurd, dan zal Lendico u een concept Kredietovereenkomst toesturen (zie artikel 5.3). Hierin staat onder andere de toepasselijke rente, de hoogte van de kredietsom en de looptijd van de lening. Indien gewenst, kunt u de hoogte van de kredietsom en de looptijd van de lening veranderen. Elke wijziging zal wederom door ons worden getoetst. Indien Lendico akkoord gaat met de wijziging dan ontvangt u een nieuwe concept Kredietovereenkomst. Het staat u altijd vrij om het aanbod niet te accepteren. In dat geval kunt u als Gebruiker geregistreerd blijven en kunt u na een periode van 3 maanden een nieuw kredietproject indienen.

5.2.2 Elk kredietproject wordt ingedeeld in een risicoklasse. Lendico klasse A is de laagste risicoklasse en Lendico klasse E is de hoogste risicoklasse. De indeling in risicoklassen is gebaseerd op de (krediet-)informatie ten aanzien van de Kredietnemer, de looptijd van het aangevraagde krediet en de van derden ontvangen informatie. Voor specifieke producten kunnen afwijkende risicoklassen worden vastgesteld.

5.3 Kredietovereenkomst

5.3.1 Als uw kredietproject door Lendico is goedgekeurd, dan zullen wij u een e-mail sturen met daarbij de concept Kredietovereenkomst (en ingeval u een particuliere Kredietnemer bent tevens het gestandaardiseerde Europese informatieblad voor consumentenkredieten). Via uw Account informeren wij u dat deze e-mail naar u is verzonden. Indien u akkoord gaat met de daarin vermelde voorwaarden kunt u de (voorwaardelijke) Kredietovereenkomst accepteren.

5.3.2 Indien u de door ons toegezonden Kredietovereenkomst nog niet heeft geaccepteerd dan zullen wij u hieraan van tijd tot tijd herinneren. Mocht de Kredietovereenkomst 7 dagen na ontvangst nog niet zijn geaccepteerd, dan is Lendico bevoegd om het kredietvoorstel in te trekken.

5.3.3 De Kredietovereenkomst treedt pas in werking indien (1) het kredietproject via het Platform of op andere wijze volledig is gefinancierd en (2) Lendico de volledige kredietsom, zoals vermeld in de Kredietovereenkomst, van de deelnemende Investeerder(s) tijdig heeft ontvangen. Voor zakelijke Kredietnemers dient Lendico tevens de vereiste ondertekende akte(n) van borgtocht te hebben ontvangen (zie artikel 5.9).

5.3.4 Nadat de Kredietovereenkomst in werking is getreden kunt u, voor uw eigen bescherming, geen nieuw kredietproject indienen gedurende een periode van 6 maanden. Na deze periode kunt u een tweede kredietproject indienen, mits de totale som van de kredieten niet hoger is dan EUR 60.000,-. Voor zakelijke Kredietnemers mag de totale som van de kredieten niet hoger zijn dan EUR 300.000,-. Indien ook de (tweede) Kredietovereenkomst tot stand komt, dan zal u niet in staat zijn om een nieuw kredietproject in te dienen totdat het eerste krediet is terugbetaald en daarna een periode van 6 maanden is verstreken.

5.4 Verificatie

5.4.1 Het in artikel 5.2.1 omschreven proces stelt Lendico slechts in staat om een beperkte, grotendeels geautomatiseerde, beoordeling van het kredietproject uit te voeren. Nadat u de Kredietovereenkomst heeft geaccepteerd moet u ons derhalve bepaalde documenten beschikbaar stellen voor verificatiedoeleinden. Indien u een particuliere Kredietnemer bent kan dit onder andere gaan om scans of kopieën van uw (geldige) identiteitsbewijs of paspoort, uw bankafschriften van de laatste drie (of meer) maanden, een bewijs van uw inkomsten (bijvoorbeeld een recente loonstrook), huurovereenkomst, hypotheekakte en eventuele andere kredietovereenkomsten. Indien u een zakelijke Kredietnemer bent kunnen tevens jaarverslagen, businessplannen, belastingaanslagen en andersoortige documenten worden gevraagd. Deze en eventuele andere documenten kunt u uploaden op onze website of naar ons e-mailen als pdf of jpg bestand.

5.4.2 De informatie die wordt verkregen in het kader van het verificatieproces kan ertoe leiden dat de toepasselijke rente, de hoogte van de kredietsom en/of de looptijd van de lening moet(en) worden aangepast, waarna een nieuwe Kredietovereenkomst wordt opgesteld. Indien de Kredietnemer binnen 7 dagen akkoord gaat met de aanpassingen dan komt de nieuwe Kredietovereenkomst tot stand.

5.4.3 De informatie die wordt verkregen in het kader van het verificatieproces kan er tevens toe leiden dat het kredietproject wordt geannuleerd.

5.4.4 Na succesvolle voltooiing van het verificatieproces beslist Lendico zelfstandig of het kredietproject op het Platform wordt gepubliceerd of op een andere wijze aan Investeerder(s) wordt aangeboden. Uw identiteit wordt niet op het platform openbaar gemaakt bij publicatie van uw project, u blijft anoniem.

5.4.5 Lendico kan te allen tijde, naar eigen inzicht, aanvullende documenten ter verificatie opvragen nadat het kredietproject op het Platform is gepubliceerd.

5.5 Lagere kredietsom
Indien een kredietproject aan het eind van de investeringsperiode niet volledig is gefinancierd, wordt het in principe geannuleerd. Indien minimaal 50% van het kredietproject is gefinancierd voor een minimaal bedrag van EUR 500,-, in geval van particuliere Kredietnemers en EUR 5.000,- in geval van zakelijke Kredietnemers, dan kan Lendico echter beslissen om de lagere kredietsom aan te bieden. De kredietnemer dient hiermee binnen 7 dagen akkoord te gaan als gevolg waarvan een nieuwe (voorwaardelijke) Kredietovereenkomst tot stand komt. Ook in dat geval blijft de Investeerder onverkort gebonden aan zijn geldelijke toezegging.

5.6 Annulering van een kredietproject

5.6.1 Indien aan het eind van de investeringsperiode onvoldoende gelden zijn toegezegd om het kredietproject volledig te financieren (behoudens de situatie zoals omschreven in artikel 5.5), Lendico niet tijdig de volledige kredietsom zoals vermeld in de Kredietovereenkomst van de deelnemende Investeerders heeft ontvangen, als u de Overeenkomst op grond van artikel 11 ontbindt, of als Lendico gegronde redenen heeft om dit te doen, dan kunnen wij uw kredietproject annuleren. Lendico kan ook (tijdelijk) uw Account blokkeren indien wij een gegronde reden hebben om dit te doen.

5.6.2 Zolang het kredietproject nog niet volledig is gefinancierd kan een particuliere Kredietnemer een kredietproject voor het einde van de investeringsperiode annuleren.

5.7 Administratiekosten
Lendico brengt administratiekosten in rekening die afhankelijk zijn van de looptijd en het risico van de lening. De in rekening te brengen administratiekosten worden vermeld in de Kredietovereenkomst (en ingeval van een particuliere Kredietnemer tevens in het toegezonden gestandaardiseerde Europese informatieblad voor consumentenkredieten). Informatie over de administratiekosten is tevens beschikbaar op onze website. De administratiekosten worden ingehouden op de uit te keren kredietsom.

5.8 Geen advies
Lendico adviseert Kredietnemers niet over het te verkrijgen (consumenten)krediet en toetst niet of Kredietnemers ervaring hebben met het verkrijgen van consumentenkrediet.

5.9 Akten van borgtocht
Voor iedere zakelijke Kredietovereenkomst geldt als voorwaarde dat één of meerdere akten van borgtocht worden overeengekomen. Krachtens een borgtocht stelt de borg zich ten gunste van de deelnemende Investeerders borg voor de nakoming van de verplichtingen van de Kredietnemer(s) uit hoofde van de Kredietovereenkomst. De borg kan een bestuurder of een aandeelhouder van de geldnemer zijn of een derde. Een borgtocht is nadrukkelijk geen zakelijk zekerheidsrecht en is niet altijd afdwingbaar.

5.10 Bemiddelingsactiviteiten
Wanneer Lendico het door de Kredietnemer gewenste product niet zelf kan aanbieden, bijvoorbeeld omdat de gewenste kredietsom hoger is dan het in deze voorwaarden genoemde maximum, kan Lendico namens de Kredietnemer een kredietaanvraag indienen bij een of meerdere andere financiële dienstverleners en/of banken, mits de Kredietnemer daar toestemming voor heeft gegeven. Indien de Kredietnemer deze toestemming heeft gegeven, zal Lendico de door deze partijen uitgebrachte offertes zonder kosten en zonder advies (execution only) aan de Kredietnemer doorsturen. Als de Kredietnemer een van de voorstellen wil accepteren of accepteert, treedt Lendico op als (execution only) intermediair tussen de Kredietnemer en de financiële dienstverlener.

6. DIENSTEN VOOR INVESTEERDERS

6.1 Investeren
Gedurende een termijn van 14 kalenderdagen na publicatie van een particulier kredietproject, dan wel 21 kalenderdagen na publicatie van een zakelijk kredietproject, kunnen Investeerders gelden toezeggen ter (gedeeltelijke) financiering van het kredietproject. Het minimaal te investeren bedrag bedraagt EUR 25-, in geval van een particulier kredietproject danwel EUR 100,- in geval van een zakelijk kredietproject. Het totale bedrag dient altijd een veelvoud van EUR 25,- respectievelijk EUR 100,- te zijn. Voor Investeerders, institutionele Investeerders uitgezonderd, is het niet toegestaan om op enig moment in totaal meer dan EUR 80.000,- aan investeringen op het Platform uit te hebben staan.

6.2 Investeringsovereenkomst

6.2.1 Indien u via het Platform heeft aangegeven dat u wilt investeren in een kredietproject dan zullen wij u een e-mail sturen met een concept Investeringsovereenkomst. Via uw Account informeren wij u dat deze e-mail naar u is verzonden. Indien u akkoord gaat met de in de concept Investeringsovereenkomst vermelde voorwaarden, dan kunt u deze overeenkomst accepteren. Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk om het bedrag van de toegezegde gelden te wijzigen en bent u gebonden aan uw geldelijke toezegging. U kunt echter wel extra toezeggingen doen in hetzelfde kredietproject, in welk geval u een (extra) nieuwe Investeringsovereenkomst wordt toegezonden. U dient zich ervan bewust te zijn dat het kredietproject tussen het tijdstip waarop wij de e-mail naar u sturen en het moment dat u de Investeringsovereenkomst accepteert, al volledig gefinancierd kan zijn waardoor u niet meer kunt deelnemen in het betreffende kredietproject.

6.2.2 Op grond van de Investeringsovereenkomst draagt Lendico de (toekomstige) vorderingen uit hoofde van de Kredietovereenkomst (de zogenaamde maandbedragen) over aan de deelnemende Investeerders pro rata de door hen toegezegde gelden en na aftrek van servicekosten. De investeerders betalen hiervoor een koopprijs, welke gelijk is aan de door de Investeerders toegezegde gelden.

6.2.3 De Investeringsovereenkomst treedt in werking op het moment dat Lendico tijdig de volledige kredietsom zoals vermeld in de Kredietovereenkomst heeft ontvangen van alle deelnemende Investeerders.

6.3 Betaling van de koopprijs

6.3.1 Indien een kredietproject volledig is gefinancierd of een situatie zich voordoet zoals omschreven in artikel 5.5, dan dient de koopprijs binnen 5 dagen te worden betaald (door middel van een automatische incasso). De betaling dient te geschieden vanaf een rekening op naam van de Investeerder bij een bank in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Deze rekening moet worden opgegeven tijdens het registratieproces.

6.3.2 Indien de koopprijs niet op tijd en/of volledig van een Investeerder wordt ontvangen, dan kan Lendico de Investeerder kosten van 3 procent over het nog te betalen deel van de koopprijs in rekening brengen.

6.3.3 Indien een Investeerder de koopprijs reeds heeft betaald, maar de Kredietovereenkomst niet in werking treedt (omdat Lendico de volledige kredietsom niet tijdig heeft ontvangen), dan zal de koopprijs uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst door Lendico worden terugbetaald.

6.4 Het incasseren van de maandbedragen
Lendico blijft verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van de Kredietovereenkomsten en zal de maandbedragen namens de Investeerders incasseren. De ontvangen maandbedragen (minus de servicekosten) worden vervolgens uitgekeerd aan de Investeerders pro rata de door hen ingelegde gelden. Teneinde de gelden van de Investeerders veilig te stellen maakt Lendico gebruik van een stichting derdengelden.

6.5 Servicekosten
Lendico brengt servicekosten in rekening. Het toepasselijke percentage wordt vermeld in de Investeringsovereenkomst. Informatie hierover is tevens beschikbaar op onze website. De servicekosten worden ingehouden op de aan de Investeerder uit te keren bedragen.

6.6 Investeerderstoets en identificatie van consumenten
Indien het totale bedrag van uw investeringen via het Platform meer dan EUR 500,- bedraagt, bent u verplicht een investeerderstoets te doen. Als het totale bedrag van uw investeringen meer dan EUR 5.000,– bedraagt dient u een tweede investeerderstoets te doen. Daarnaast dient u een kopie van uw paspoort of ander legitimatiebewijs te uploaden via onze website of naar ons te e-mailen als pdf of jpg bestand. Tevens zullen wij telefonisch contact met u opnemen om uw identiteit te verifiëren. Iedere keer als het totale bedrag van uw investeringen met EUR 5.000,– toeneemt, dient u de tweede investeerdertoets opnieuw te doen. Lendico zal de resultaten van de invsteerderstoets(en) per e-mail aan u toesturen. De resultaten van de investeerderstoets(en) zijn niet bindend en kunnen niet worden gezien als een advies over (de geschiktheid van of voor) het investeren in (specifieke) kredietprojecten via het Platform. Zolang u de verplichte investeerderstoets(en) niet voltooit, kunt u geen nieuwe investeringstoezeggingen doen.

6.7 Annulering van een geldelijke toezegging
Indien Lendico twijfel heeft omtrent de juistheid van de door u verstrekte gegevens, als u de Overeenkomst krachtens artikel 11 ontbindt, of als Lendico een andere geldige reden heeft om dit te doen, dan kan Lendico uw geldelijke toezegging annuleren. Hetzelfde geldt indien een kredietproject wordt geannuleerd op grond van artikel 5.6. Lendico kan ook (tijdelijk) uw Account blokkeren als zij gegronde redenen heeft om dat te doen.

6.8 Investeringsmanager
Investeerders kunnen er voor kiezen om de selectie van kredietprojecten te laten uitvoeren met behulp van een online tool, de zogenaamde “investeringsmanager”. Door middel van de investeringsmanager worden de kredietprojecten die voldoen aan de persoonlijke investeringsvoorkeuren van een Investeerder automatisch geselecteerd. De investeringsmanager geeft geen advies en u bent altijd vrij om al dan niet in de geselecteerde kredietprojecten te investeren.

6.9 Risico’s voor investeerders

6.9.1 Investeren via het Platform gaat gepaard met bepaalde (hoge) risico‘s, waaronder het risico dat een Kredietnemer niet in staat is om aan zijn/haar betalingsverplichtingen uit hoofde van de Kredietovereenkomst te voldoen, met als gevolg dat Investeerders een gedeelte of hun gehele investering kunnen verliezen. Investeringen via het Platform vallen niet onder enige vorm van garantieregeling. Een meer gedetailleerde beschrijving van de risico’s staat op de onze website en is opgenomen in de Investeringsovereenkomst.

6.9.2 Lendico geeft geen advies aan Investeerders met betrekking tot investering(en). Investeerders dienen derhalve zelf de geschiktheid van een investering te beoordelen en bij voorkeur contact op te nemen met een financiële, fiscale en/of juridische adviseur alvorens te investeren in een kredietproject.

6.9.3 Om de risico’s van investeren via het Platform te beperken is het raadzaam om het totaal te investeren bedrag over meerdere kredietprojecten te spreiden.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 De informatie op het Platform is uitsluitend bedoeld ter informatie; Lendico adviseert Investeerders niet, Lendico voert slechts op grond van bepaalde formele en technische criteria een beperkte controle uit met betrekking tot Kredietnemers. Op grond van deze controle kunnen geen conclusies worden getrokken met betrekking tot de juistheid van de verkregen en verstrekte informatie.

7.2 Om Gebruikers te identificeren en te beoordelen werkt Lendico samen met derden, deze staan vermeld in ons privacybeleid. Hoewel Lendico deze derden zorgvuldig selecteert kan zij niet instaan voor de juistheid van de informatie die deze derden aan haar verstrekken. Het is derhalve mogelijk dat de verkregen informatie over de identiteit en kredietwaardigheid van Kredietnemers niet (geheel) juist is. Lendico kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.

8. ALTERNATIEVE DIENSTVERLENER

8.1 Lendico en de Stichting wijzen een alternatieve dienstverlener aan (“Alternatieve Dienstverlener”) welke in het belang van investeerders en kredietnemers dienstverlening aanbiedt in het geval Lendico, tijdelijk of permanent, niet in de positie verkeert om haar diensten aan te bieden, bijvoorbeeld door insolventie of door een faillissementsprocedure, of wanneer Lendico volgens geldende wet- en regelgeving geheel of gedeeltelijk beperkt is in de uitoefening van haar bedrijf (“Activatiemoment”). De Alternatieve Dienstverlener zal haar diensten verlenen op basis van de opdracht die zij daarvoor ontvangt van Lendico en de Stichting; de Investeerder heeft geen directe rechten, aanspraken of verhaalmogelijkheid ten aanzien van de Alternatieve Dienstverlener. Als een Activatiemoment zich voordoet, wordt de Alternatieve Dienstverlener verantwoordelijk voor beheer en uitvoering van de Kredietovereenkomsten. Als gevolg van deze overdracht van verantwoordelijkheid zal de Alternatieve Dienstverlener het recht hebben de administratiekosten zoals vermeld in de Investeringsovereenkomst ten laste van de Investeerder te innen en ontvangen, en een directe vordering jegens de Investeerder verkrijgen. De in de Investeringsovereenkomst genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn ook van toepassing op de Alternatieve Dienstverlener. De alternatieve dienstverlening als voorzorgsmaatregel is een integraal onderdeel van de diensten van Lendico en de Stichting voor kredietnemers en investeerders.

8.2 Voor zover noodzakelijk stemt de Kredietnemer of Investeerder hierbij voorafgaand in met Artikel 8.1.

8.3 Lendico verstuurt op regelmatige basis versleutelde bestanden met persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummers, geboortedatum en bankgegevens) van Kredietnemers en Investeerders naar een gegevensadministrateur, en geanonimiseerde gegevens van het kredietproject en bijbehorende betaalgegevens en informatie over de kredietovereenkomst naar de Alternatieve Dienstverlener. De gegevensadministrateur kan de versleutelde bestanden niet ontsleutelen. Als een Activatiemoment zich voordoet, stelt de gegevensadministrateur de versleutelde bestanden beschikbaar aan de Alternatieve Dienstverlener. De Alternatieve Dienstverlener ontsleutelt de bestanden, vergelijkt deze met de geanonimiseerde bestanden en verwerkt de verkregen gegevens, inclusief de persoonlijke informatie van Kredietnemers en Investeerders. De Alternatieve Dienstverlener zal de verkregen gegevens alleen aanwenden om in het belang van Kredietnemers en Investeerders uitvoering te kunnen geven aan de alternatieve dienstverlening.

8.4 Op de website www.lendico.nl wordt informatie over de Alternatieve Dienstverlener en de gegevensadministrateur gepubliceerd. In het geval een andere Alternatieve Dienstverlener of gegevensadministrateur wordt aangewezen, zal hier afzonderlijk informatie over worden opgenomen. Investeerders en kredietnemers worden onverwijld op de hoogte gesteld per gebeurtenis van een Activatiemoment en van het zich niet langer voordoen daarvan.

9. KLACHTEN

9.1 Klachten omtrent de in deze algemene voorwaarden beschreven diensten kunnen schriftelijk worden ingediend op het volgende adres: Vijzelstraat 68, 1017 HL Amsterdam, of per e-mail naar klantenservice@lendico.nl. Ontvangen klachten zullen worden verwerkt en behandeld binnen 21 dagen na ontvangst, mits de strekking van de klacht eenduidig en begrijpelijk is.

9.2 In geval van twijfel over de strekking van een klacht, zal Lendico binnen de hierboven genoemde periode contact opnemen met de betreffende gebruiker.

10. WIJZIGINGEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

10.1 Lendico is bevoegd deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

10.2 Wijzigingen worden van kracht 14 dagen na bekendmaking van de betreffende wijzigingen op het Platform. Iedere Gebruiker zal tevens op de hoogte worden gesteld van de voorgenomen wijzigingen via e-mail en via zijn/haar Account.

10.3 Elke Gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen de voorgestelde wijzigingen tot aan de inwerkingtreding van de betreffende wijzigingen. Nadat een Gebruiker bezwaar heeft gemaakt tegen een voorgenomen wijziging, beëindigt de Overeenkomst met de Gebruiker vanaf het moment dat de gewijzigde algemene voorwaarden in werking treden.

11. DUUR EN EINDE

11.1 De Overeenkomst blijft van kracht totdat de Gebruiker zijn/haar Account de-registreert of Lendico dit op basis van een geldige reden doet.

11.2 Een Gebruiker kan op elk moment stoppen met gebruik maken van de in deze algemene voorwaarden genoemde diensten, of zijn/haar Account de-registreren, door daarover een bericht te sturen, op voorwaarde dat er tussen de betreffende Gebruiker en Lendico geen Investeringsovereenkomst of Kredietovereenkomst van kracht is..

12. ONTBINDINGSRECHT

Indien een Gebruiker een consument is, dan heeft hij/zij een wettelijk recht om de Overeenkomst binnen 14 kalenderdagen vanaf zijn/haar aanvaarding, zonder opgave van redenen, schriftelijk te ontbinden. Hierbij dient verzocht te worden om een bevestiging. Een ontbinding van de Overeenkomst heeft geen effect op reeds in werking getreden Krediet- en Investeringsovereenkomsten.

13. TOEPASSELIJK RECHT

De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

14. FORUMKEUZE

Bij dezen wijzen de partijen als enige en exclusieve gerechtelijke forum voor de beslechting van alle geschillen uit of in verband met de Overeenkomst aan, en stemmen hierbij onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid van, de bevoegde burgerlijke rechter te Amsterdam, Nederland.

Deze website gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden en uw gedrag op onze website te volgen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.
Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.
Akkoord lendico.com lendico.nl lendico.at lendico.ch lendico.de lendico.com.br Hoe het werkt » Werken bij Lendico » Contact » Over Lendico » Pers » Partner worden »

VRAGEN?

Hier vindt u de antwoorden:

vragen en antwoorden »
Copyright Lendico Netherlands B.V. | Alle rechten voorbehouden.

Algemene Voorwaarden | Privacybeleid