Let op! Geld lenen kost geld.
Klantenservice:

0800 - 53 63 426

ma – vr 9:00 – 18:00 uur

Vragen en antwoorden voor ondernemers

Eerste stappen

Lendico biedt gunstige kredietvoorwaarden aan, dit is mogelijk doordat Lendico geen bank is met een duur netwerk van filialen, deze besparingen worden direct doorgegeven aan u. Met Lendico bent u onafhankelijk van banken, dit versterkt uw onderhandelingsposititie tegenover hen. Wij bieden maximale flexibiliteit; u betaalt geen boete bij vervroegde aflossing.

Bij Lendico kunt u een ongedekt krediet aanvragen met een hoogte tussen € 10.000 en € 250.000. U kunt zelf de looptijd kiezen, tussen de 1 en 5 jaar.

Krediet aanvragen

Uw bedrijf is gevestigd in Nederland en is reeds twee jaar actief met een omzet boven de € 100.000. Verder moet u als lener bereid zijn om hoofdelijk borg te staan.
De volgende bedrijfsvormen komen in aanmerking voor een krediet bij Lendico: eenmanszaak, besloten vennootschap (BV) en een vennootschap onder firma (VOF). Bovendien is het verplicht dat de balans is opgemaakt volgens het Nederlandse handelswetboek (incl. Jaarrekening met winst- verliesrekening en balans).
Een bedrijf kan maximaal twee kredieten tegelijkertijd opnemen bij Lendico. Tussen de aanvraag van deze twee kredieten moet minimaal zes maanden zitten. Dit geldt tevens voor alle aanvragen, een minimale tussentijd van 6 maanden.
Op het Lendico platform worden de belangrijkste gegevens van uw kredietproject en bedrijf weergegeven, maar zonder dat uw bedrijf hierdoor rechtstreeks is te herleiden. Gegevens van uw kredietproject omvatten onder andere de naam van het kredietproject, kredietbehoefte, kredietbedrag, looptijd en de risicoklasse. Gegevens omtrent uw bedrijf welke zichtbaar zijn op het platform zijn de branche, locatie, rechtsvorm, oprichtingsjaar en aantal medewerkers. De naam van uw bedrijf is alleen te zien voor aangemelde investeerders, mits u hiermee in de kredietaanvraag hebt toegestemd. Aangemelde investeerders hebben verder ook inzage in informatie over uw kredietproject en uw financiële cijfers. Bovendien hebben aangemelde investeerders in het beveiligde ledengedeelte op het platform ook de mogelijkheid om een beknopte vorm van uw balans en winst- en verliesrekening in te zien en als .pdf te downloaden. Deze informatie is echter in regel ook openbaar toegankelijk via de Kamer van Koophandel.
Transparantie voor zowel bedrijven als investeerders is een vitaal onderdeel van onze kredietmarktplaats. Openheid kan leiden tot het winnen van vertrouwen van investeerders en helpen bij het maken van reclame voor uw bedrijf. Echter begrijpen we dat er in sommige gevallen een bepaalde vorm van anonimiteit is gewenst. Vandaar dat we u de mogelijkheid bieden om uw zakelijke krediet, ook zonder de weergave van uw bedrijfsnaam, op ons platform te plaatsen.
Wij keuren uw aanvraag niet goed als u een onvoldoende hoge score heeft bij de door ons geraadpleegde kredietbureaus en als u onvoldoende betaalcapaciteit heeft. Daarnaast behoudt Lendico zich het recht voor om bepaalde branches uit te sluiten waarvan algemeen bekend is dat ze niet voor kredietverlening in aanmerking komen.
Voor de beoordeling hebben wij de volgende documenten nodig: jaarrekeningen (balansen en winst- en verliesrekeningen) van de afgelopen drie rapportagejaren of, indien die nog niet zijn opgemaakt, de overeenkomstige economische evaluatie van de rapportageperiode (incl. proefbalansen); actuele economische evaluaties (maximaal 2 maanden oud) en de overeenkomstige economische evaluaties van het voorliggende jaar (incl. proefbalansen); kopie van paspoort of identiteitskaart van de directeur en een recent bankafschrift van de onderneming. In de regel vraagt Lendico een persoonlijke borgstelling als dekking van het aangevraagde krediet. Elke kredietaanvraag wordt door Lendico gratis gecontroleerd op basis van de door het bedrijf overlegde jaarrekeningen en andere voor ons beschikbare informatie.
Elke aanvraag wordt zorgvuldig gecontroleerd. Dit wordt gedaan aan de hand van de door u verstrekte documenten. Verder wordt informatie van betrokken instanties gebruikt om een actueel en aangepast oordeel te geven.
Er is geen juridische verplichting voor de kredietnemer om de kredietovereenkomst te ondertekenen na de financieringsfase.
Lendico deelt kredietprojecten in naar vijf risicoklassen van A tot en met E. De indeling is gebaseerd op de kans van wanbetaling van uw krediet. Deze kans wordt bepaald door onze ervaren kredietexperts op basis van beschikbare externe informatie en de door u verstrekte documenten.

De aanvraag

Als uw kredietaanvraag volledig online is ingevuld en alle vereiste documenten zijn beoordeeld, wordt u kredietaanvraag geheel kosteloos door onze experts gecontroleerd. Lendico werkt samen met gerenommeerde instanties zoals Graydon om de controle zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Het hele proces duurt onder normale omstandigheden zo'n twee werkdagen. Als uw kredietaanvraag is goedgekeurd, wordt deze ingedeeld in één van de vijf kredietklassen, variërend van A tot E. Op basis hiervan zult u een persoonlijk aanbod ontvangen. Wanneer u akkoord gaat met uw persoonlijke aanbod, dan wordt deze weergegeven op het platform van Lendico, waarna geregistreerde investeerders uw project kunnen bekijken en financieren. Uw kredietproject is drie weken zichtbaar op het platform van Lendico. Als het volledige kredietbedrag na drie weken niet is bereikt, bepaalt het team van Lendico of er wellicht een eenmalige verlening voor uw kredietproject mogelijk is. In sommige situaties kan er ook een gedeelte van het kredietbedrag worden uitbetaald als het gewenste kredietbedrag na de plaatsingsfase niet voor 100% is gefinancierd. Als lener zijn er geen juridische verplichtingen wat betreft het ondertekenen van de kredietovereenkomst na afloop van de financieringsfase. In tegenstelling tot bij banken, is het bij Lendico zelfs mogelijk om het krediet vroegtijdig af te lossen zonder extra kosten. De hoogte van de rentevoet hangt af van de gewenste looptijd van het krediet en de kredietwaardigheid van uw bedrijf.
Wanneer een krediet wordt aangevraagd door een BV, heeft Lendico altijd een persoonlijke borgstelling nodig alvorens er tot uitbetaling kan worden overgegaan.
De directeur van het bedrijf zal zichzelf als borg moeten stellen. In het geval van meerdere directeuren, kan er worden gekozen voor een gezamenlijke borgstelling.
In uitzonderlijke gevallen accepteert Lendico ook een borgstelling van niet-uitvoerende eigenaars of externe derden, bijvoorbeeld stimuleringsinstellingen.
Bij Lendico betaalt u slechts één keer kosten, nadat uw krediet volledig gefinancierd is. Bij uitbetaling houden we eenmalig administratiekosten in die afhankelijk zijn van de looptijd van uw krediet:
  • 1 jaar: 2 % van de kredietsom
  • 2 jaar: 3 % van de kredietsom
  • 3 jaar: 4 % van de kredietsom
  • 4 jaar: 4,5 % van de kredietsom
  • 5 jaar: 4,5 % van de kredietsom
Wij rekenen eenmalig kosten voor alle dienstverlening tijdens de aanvraag en het verloop van de lening. Bij Lendico gaat de rente op uw lening voor het grootste deel naar de investeerders die het project mogelijk maken. Dat is anders dan bij banken, waar wordt verdiend aan de rente en aan (soms verplichte) bijproducten, zoals een rekening courant of verzekeringen. Daarnaast zijn de kredietcontrole en de plaatsing op ons platform geheel gratis, in tegenstelling tot bij sommige concurrenten. Pas bij uitbetaling van het krediet rekenen we eenmalig kosten (no cure no pay). Bovendien rekenen we ook geen kosten als u vervroegd wilt aflossen. Geen verplichte bijproducten, geen behandelingskosten, geen kosten voor vervroegd afbetalen en alleen een fee bij succesvolle financiering. Daarmee bieden we een product dat geen onnodige kosten met zich meebrengt en op de lange termijn flexibel is. En bovendien met veel snellere doorlooptijden en een eenvoudiger proces.

De investeerders

Lendico heeft investeerders die graag MKB bedrijven stimuleren en bijdragen aan hun succes in plaats van het investeren in een financieel abstract product.
Kredietprojecten staan gedurende drie weken op ons platform. Als na deze periode de financiering niet is bereikt, beslist het Lendico-team over een eventuele verlenging van de plaatsing.
Lendico streeft er altijd naar uw zakelijke krediet voor 100% te financieren. Echter kan het gebeuren dat er niet genoeg investeerders worden gevonden. In dit geval kan er ook een deelbedrag aan u worden uitgekeerd. Lendico neemt in het geval van een niet volledige financiering contact met u op aan het einde van de financieringsperiode op het Lendico platform.

De afbetaling

Uw maandelijkse aflossingen worden met een automatische incasso rechtstreeks afgeschreven van uw rekening. Daarna verdelen we de afbetaling naar rato over de investeerders die het kredietproject mogelijk hebben gemaakt.
Nee dat is niet mogelijk. In de regel worden de maandelijkse aflossingen op de 1e of de 15e van de maand afgeschreven van de tegenrekening van uw bedrijf.
De hoogte van de rentevoet hangt af van de gewenste looptijd van het krediet en de kredietwaardigheid van uw bedrijf. Voor meer details kunt u kijken op de pagina voor zakelijk krediet onder de rubriek Kosten.
Wanneer er een betalingsachterstand is ontstaan, is het mogelijk dat er herinneringskosten in rekening worden gebracht. U dient de termijn inclusief de herinneringskosten dan alsnog te voldoen. Doet u dit niet dan kunnen wij uw kredietovereenkomst opzeggen, wat resulteert in de directe opeising van de gehele lening. Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke maatregelen te treffen voor het afdwingen van de vordering.
In tegenstelling tot bij banken, is het bij Lendico mogelijk om het krediet vroegtijdig geheel kosteloos, zonder boetes, af te lossen.
Nee. De controle van uw kredietaanvraag is geheel kosteloos en geheel vrijblijvend.
Pas als een kredietbemiddeling tussen bedrijven en investeerders volledig geslaagd is, wordt er door Lendico een tarief in rekening gebracht. De hoogte van dit tarief is afhankelijk van de looptijd van uw krediet. Voor meer details wat betreft de tarieven kunt u kijken op de pagina voor bedrijven onder de rubriek kosten en criteria.
Voordat uw lening naar uw rekening wordt overgemaakt, wordt het Lendico bemiddelingstarief afgetrokken van het nettobedrag van uw lening. Een rekenvoorbeeld: Uw krediet van 50.000 euro met een looptijd van 1 jaar is volledig door investeerders gefinancierd. Voor de bemiddeling brengen we bij u een Lendico-tarief in rekening ter hoogte van 1.000 euro (2% van het kredietbedrag). Wanneer u akkoord gaat met de kredietovereenkomst wordt het nettobedrag van 49.000 euro meteen naar uw rekening overgemaakt.