Let op! Geld lenen kost geld.
Klantenservice:

0800 - 53 63 426

ma – vr 9:00 – 18:00 uur

Lage kosten, hoge rendementen!

Alle kosten in één overzicht


Investeerdersaccount openen Gratis
Gelden toezeggen Gratis
Servicekosten 0,5% - 1%
(over elke uitbetaling)

 

De Lendico classificatie

Op basis van de beoordeling van het wanbetalingsrisico worden alle kredietprojecten door Lendico ingedeeld in risicoklassen. Lendico onderscheid vijf verschillende klassen, klasse A t/m E. Klasse A bestaat uit kredietprojecten met het laagste wanbetalingsrisico en klasse E uit projecten met het hoogste wanbetalingsrisico. De rentes in de meer risicovolle Lendico klassen zijn hoger, dan die in de klassen met minder risico. De investeerders worden op deze manier gecompenseerd voor het extra risico.


Lendico-Klasse Nominale rente? Verwacht rendement* ?
A
3,00 % - 5,40 % 2,20 % - 4,00 %
B
5,76 % - 7,84 % 4,30 % - 5,40 %
C
7,76 % - 10,40 % 5,30 % - 6,40 %
D
9,31 % - 14,40 % 6,30 % - 7,40 %
E
In deze risicoklasse biedt Lendico momenteel geen investeringen aan.
* Het werkelijke rendement kan afwijken van het verwachte rendement. Lendico geeft geen garantie dat het verwachte rendement daadwerkelijk wordt behaald.

Vragen Veel gestelde vragen

Het rendement van een investeerder is het verschil tussen het geïnvesteerde kapitaal en het ontvangen kapitaal. Het rendement wordt weergegeven als een percentage van het geïnvesteerde kapitaal en drukt de winst over een investering uit. Ter illustratie: wanneer een investeerder €100 in een kredietproject investeert en een jaar later €105 ontvangt, is zijn rendement 5%. Door het rendement in procenten weer te geven is het mogelijk een vergelijking te maken tussen verschillende rendementen, over verschillende investeringen.

Op het Lendico platform krijgen investeerders te maken met twee rendementsbegrippen: het investeerdersrendement en het jaarlijkse netto rendement. Het investeerdersrendement betreft het verwachte rendement op een bepaalde investering. Het jaarlijkse netto rendement is een prestatiemaatstaf die de rendementsontwikkeling van een gehele portfolio weergeeft.

Het rendement dat een investeerder op het Lendico platform maakt is onder ander afhankelijk van de rente die de betreffende investeerder over het geïnvesteerde kapitaal ontvangt. Om het rendement te berekenen dient echter naast de te ontvangen rente ook rekening te worden gehouden met de te betalen kosten. Voor het berekenen van het Lendico rendement dienen derhalve de servicekosten te worden afgetrokken. Eventuele verliezen als gevolg van wanbetaling hebben tevens effect op het uiteindelijke rendement.
Lendico vraagt een kleine vergoeding aan elke investeerder voor de door haar geleverde diensten. Deze servicekosten bedragen 0,5% voor consumentenleningen met een looptijd van 6 maanden en 1% voor alle andere leningen. De kosten worden maandelijks in rekening gebracht over de uitbetalingen aan de investeerder. Het percentage dat van toepassing is op een specifieke investering, is terug te vinden in de betreffende investeringsovereenkomst. Het te totaal te betalen bedrag aan servicekosten staat vermeld op de investeringsbevestiging pagina.

De servicekosten worden iedere maand automatisch van de uitbetalingen afgetrokken voordat deze naar de bankrekening van de investeerder worden overgeboekt.

Ter illustratie: een investeerder heeft een bepaald bedrag in een 2 jaar lopend kredietproject geïnvesteerd. De kredietnemer betaalt in verband met dit krediet elke maand een maandbedrag aan Lendico. Een deel van dit bedrag, bijvoorbeeld €100, is voor de specifieke investeerder bestemd. Op deze €100 brengt Lendico 1% servicekosten in mindering (€1) alvorens het resterende bedrag (€99) uit te betalen aan de investeerder.

De servicekosten worden uiteraard alleen in rekening gebracht over de maandbedragen die de kredietnemer aan Lendico betaalt. Registreren op het platform is altijd gratis.

Het effect van de servicekosten op het rendement hangt af van de looptijd van het gekozen kredietproject. De vergoeding vermindert het jaarlijks netto rendement van investeerders met ongeveer 0,70% bij kredieten met een looptijd van 36 maanden en met ongeveer 0,45% voor een looptijd van 60 maanden.

Om investeerders inzicht te geven in het verschil in risico tussen verschillende kredietprojecten heeft Lendico een classificatiesysteem ontwikkeld. Op basis van dit systeem deelt Lendico alle leningen in in vijf verschillende risicoklassen, te weten klasse A t/m E. Deze classificatie is een weerspiegeling van de geschatte kans dat een kredietnemer zijn/haar betalingsverplichtingen niet na zal komen (wanbetaling). Klasse A omvat kredietprojecten met een ‘lage’ kans op wanbetaling en klasse E projecten met een ‘hogere’ kans op wanbetaling.

Voor de indeling van de projecten maakt Lendico gebruik van een zelf ontwikkeld scoringsmodel. Op basis van dit model krijgt elke kredietaanvraag een kredietscore. Belangrijke factoren voor het vaststellen van de score zijn de hoogte en stabiliteit van de inkomsten van de kredietnemer, zijn/haar uitgaven en eventuele schulden. Ook het financiële gedrag van de kredietnemer, waaronder zijn/haar betalingsmoraal, wordt meegenomen. De beoordeling wordt uitgevoerd op basis van de documenten die de kredietnemer aan Lendico verstrekt en de informatie die Lendico bij derden, zoals het Bureau Krediet Registratie, inwint.

Uiteraard doet Lendico haar uiterste best om het wanbetalingsrisico te verkleinen, dit risico geheel uitsluiten is echter niet mogelijk. Elke investeerder dient daar rekening mee te houden.

Investeerders worden gecompenseerd voor het nemen van een hoger risico in de vorm van een hogere rentevergoeding. Hierbij dienen zij zich echter te realiseren dat deze hogere rente zich niet altijd vertaald in een hoger rendement, het risico op verlies van wanbetaling is ten slotte ook hoger en eventuele verliezen hebben een negatief effect op het rendement.

Hoe hoog uw rendement over een bepaalde investering is, is pas te zeggen nadat de betreffende investering is afgerond. Pas op dat moment is met zekerheid te zeggen hoeveel u heeft ontvangen voor het door u geïnvesteerde kapitaal. Het verschil tussen uw inleg en het bedrag dat u heeft ontvangen is uw rendement.

Factoren die effect hebben op het rendement zijn de terugbetaling van de kredietsom door de kredietnemer, de rentevergoeding die u van de kredietnemer ontvangt en de servicekosten die Lendico in rekening brengt. De in de tabel hierboven opgenomen rendementen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat de kredietnemer alle maandbedragen tijdig betaalt, er is geen rekening gehouden met eventuele wanbetalingen. Als investeerder dient u uw investeringskeuze dan ook niet alleen op dit getal te baseren.