INLOGGEN

Anmelden

Bent u uw wachtwoord vergeten?

CONTACT INLOGGEN

Privacybeleid

Afdrukken

STAND: AUGUSTUS 2018

Inhoud

» Deel 1: Algemene informatie over de verwerking van gegevens

» Deel 2: Verwerking van gegevens bij het bezoeken van de website

» Deel 3: Gegevensverwerking bij het beheer van kredieten

» Deel 4: Gegevensverwerking bij het sluiten van de investeringsovereenkomst

» Deel 5: Gegevensverwerking bij een betalingsachterstand

» Deel 6: Overdracht van gegevens van Kredietnemers, borgstellers en Investeerders bij het ontstaan van problemen

» Deel 7: Gegevensverwerking in de communicatie met externe partijen voor marketing-, verkoop- en public-relations-doeleinden

» Deel 8: Internationale doorgifte

» Deel 9: Hoe lang bewaart Lendico uw persoonsgegevens?

» Deel 10: Wijzigen van het privacybeleid

Deel 1: Algemene informatie over de verwerking van gegevens

1.1 Opmerkingen

De bescherming van de gegevens die u Lendico Netherlands B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 54556902, Vijzelstraat 68, 1017 HL Amsterdam, Nederland (hierna te noemen "wij" of "ons"), toevertrouwt wanneer u gebruik maakt van onze marktplaats voor leningen op www.lendico.nl (hierna te noemen "Lendico"), is voor ons van groot belang. We verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend in overeenstemming met dit privacybeleid en de relevante wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming.

Lees dit privacybeleid aandachtig door. Het biedt u informatie over welke persoonlijke gegevens we verzamelen, verwerken en gebruiken voor onze dienstverlening.

Gegevens van rechtspersonen en personenvennootschappen die zijn ingeschreven in het handelsregister of het vennootschapsregister (hierna "Bedrijven") op zoek naar investeerders voor de financiering van een kredietproject via Lendico (hierna "Kredietnemers"), of over vennootschappen die kapitaal willen toekennen (hierna "Investeerders"), zijn geen persoonsgegevens in deze zin, tenzij ze in uitzonderlijke gevallen ook betrekking hebben op een natuurlijke persoon. Hieronder leggen we ook uit welke niet-persoonlijke gegevens we verzamelen van bedrijven en hoe we deze verwerken en gebruiken.

1.2 Verantwoordelijke instantie, contact

De instantie die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking en het aanspreekpunt voor u is Lendico Netherlands B.V., Vijzelstraat 68, 1017 HL Amsterdam; e-mailadres: info@lendico.nl.

Onze externe Functionaris Gegevensbescherming is de heer Karsten Kinast, KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenzollernring 54, D-50672 Keulen, Duitsland. U kunt de externe Functionaris Gegevensbescherming bereiken per e-mail.

1.3 Uw rechten

U hebt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") een aantal rechten. U kunt bij Lendico inzage vragen in de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld. Ook kunt u vragen om inzage in en rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, als daar aanleiding toe is. U heeft ook het recht om uw gegevens over te laten dragen naar een andere organisatie of om bezwaar te maken tegen een verwerking.

U kunt uw verzoek richten aan Lendico Netherlands B.V., Vijzelstraat 68, 1017 HL Amsterdam, Nederland, of aan info@lendico.nl.

U hebt ook een algemeen recht op beroep. De bevoegde toezichthouder voor uw beroep met betrekking tot onze gegevensverwerking is de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

1.4 Maatregelen ten bate van de bescherming van persoonsgegevens

Al het personeel van Lendico is verplicht om jaarlijks een training te volgen en een examen af te leg-gen in omgaan met persoonlijke data. Het examen is gecertificeerd en de afname wordt vastgelegd door de afdeling personeelszaken.

Persoonsgegevens kunnen alleen worden ingezien en verwerkt door gecertificeerd en geautoriseerd personeel. De autorisaties zijn omschreven in een toegangscontrole-overzicht en een rollen-toegangsmatrix (hierin wordt omschreven welke functies (rollen) toegang hebben tot welke informa-tie). Als een medewerker de onderneming verlaat, worden de toegangsrechten ingetrokken en wordt de rollen-toegangsmatrix geactualiseerd.

De beschikbaarheid van persoonsgegevens wordt gegarandeerd door volledige back-ups van data, die ieder uur plaatsvinden op locaties buiten die van Lendico. Daarnaast worden andere technische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen (zie paragraaf 2.3).

Om de vertrouwelijkheid, integriteit en weerbaarheid van de processystemen te garanderen, heeft Lendico technische en operationele beveiligingsmaatregelen gekozen van de beste kwaliteit.

Deel 2: Verwerking van gegevens bij het bezoeken van de website

Bij een bezoek aan de website van Lendico vinden de volgende gegevensverwerkingen plaats:

2.1. Verwerking ten bate van analyse van het gebruik van de website van Lendico

Van iedere bezoeker op de website van Lendico wordt informatie verwerkt over het tijdstip, de duur en de omvang van de gebruikte pagina's en over het toegangsapparaat, zoals het besturingssysteem, de regio en het type browser. De gegevens worden verzameld om de inhoud van onze website beter aan te kunnen passen aan de gebruikers. Hierbij wordt uw ip-adres, dat wordt gezien als persoonsgegeven, deels opgeslagen. De gegevens kunnen ook naar een niet-EU-land, bijvoorbeeld de VS, worden doorgegeven. Google Analytics of Google Universal Analytics worden ingezet voor elke gebruiksanalyse.

 • Google Analytics of Google Universal Analytics: De gegevens worden verwerkt en met een deel van uw IP-adres naar de evaluatieservers van Google gestuurd. Cookies worden met name gebruikt om uw toegangsapparaat bij een volgend bezoek te herkennen en om te analyseren wanneer u voor het laatst welke pagina's van Lendico hebt bezocht.
  Als u het hier niet mee eens bent, kunt u de browser plug-in downloaden en installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

2.2. Het gebruik van cookies voor gebruiksgemak

Om gebruikers te herkennen en om Lendico-diensten te leveren met de voorkeuren die u hebt inge-steld, verzamelen we informatie over het tijdstip, de duur en de omvang van het gebruik van de website. Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u onder "Gebruikersinstellingen" cookies uitschakelen of wissen.

2.3 Verwerking voor de bescherming van onze dienstverlening en infrastructuur

Met de hulp van Myra Security GmbH beveiligen wij de beschikbaarheid van onze diensten en infra-structuur tegen aanvallen van criminelen, botnets of andere spambots. Myra Security GmbH, een gespecialiseerd Duits IT-beveiligingsbedrijf met hoofdzetel in Landsberger Str. 187, 80687 München, Duitsland, filtert al het websiteverkeer en analyseert IP-adressen om onwettige websiteaanvragen op te sporen die uw persoonlijke gegevens in gevaar kunnen brengen.

Deze verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van het gerechtvaardigd belang van Lendico om de beschikbaarheid van onze website te waarborgen en uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.

2.4. Verwerking voor het gebruik van uw account

Om een feilloos gebruik van uw account te verzekeren, wordt er informatie verzameld over uw identiteit, de gebruikersnaam, het persoonlijke wachtwoord, uw gebruikstijden en andere persoonlijke gegevens, afhankelijk van de dienst (informatie over de Kredietnemer of Investeerder). Deze gegevensverwerking vindt haar rechtsgrondslag in de overeenkomst die tussen ons en de Kredietnemer of Investeerder gesloten is en/of onze algemene voorwaarden.

Deel 3: Gegevensverwerking bij het beheer van kredieten

3.1. Verwerking van gegevens van de ondernemer/Kredietnemer/economisch begunstigde/borgstellers

Tot de betrokken personen behoren de Kredietnemers die een lening hebben afgesloten, hun uiteindelijk gerechtigden en vertegenwoordigers, alsmede alle personen die een borgstelling voor de lening hebben verstrekt.

We verzamelen, bewaren en verwerken informatie over de identiteit en de economische situatie van betrokken personen. Dit omvat in het bijzonder informatie die is verzameld tijdens de kredietaanvraag:

 • informatie over de identiteit (zoals geslacht, naam, meisjesnaam, geboortedatum, geboorte-plaats en -land, nationaliteit, burgerlijke staat en alle andere gegevens die op het paspoort of de identiteitskaart worden vermeld),
 • indien de betrokkene borg staat en indien de betrokkene gehuwd is, naam en handtekening van de echtgenoot,
 • adres en contactgegevens (zoals woon-/bedrijfsadres, telefoonnummers, e-mailadressen, websi-te),
 • functie in het bedrijf
 • informatie over de activa (bijvoorbeeld over kas- en rekeningsaldi alsmede spaarsaldi, vastgoed-activa (type, bouwjaar, bruikbare vloeroppervlakte, vastgoedrelaties, eigenaar-bewoning/benutting door derden, effecten, levensverzekering (type, aanbieder, looptijd, contan-te waarde), bestaande vorderingen, informatie over de functie binnen de onderneming en be-langhebbenden),
 • informatie over bestaande verplichtingen (bijvoorbeeld over kortlopende leningen, met inbegrip van kredietverstrekkers, bedragen in behandeling, maandelijkse aflossingsverplichtingen, doel en betalingsverplichtingen op lange termijn),
 • informatie over kredietwaardigheid, zoals scorewaarden en negatieve kenmerken, verplichtingen (duur, bedrag, type)
 • bankgegevens,
 • gegevens over de onderneming, de onderneming(en) die tot dezelfde groep van ondernemingen behoren en/of andere onderneming(en) die ook eigendom zijn van de betrokken persoon (zoals bedrijfsnaam, inschrijving in het handelsregister, BTW-nummer (facultatief), aantal werknemers, datum van vestiging, verkoopcijfers van het vorige boekjaar, bedrijfstak, omzet van de grootste afnemers, eigendomsstructuur),
 • gecontroleerde jaarrekeningen van de laatste twee rapportageperioden en financiële beoorde-lingen van het lopende jaar en van dezelfde periode van het voorgaande jaar, alsook informatie over de liquiditeit van de onderneming, de onderneming(en) die tot dezelfde groep van onder-nemingen behoren en/of andere onderneming(en) die ook eigendom zijn van de betrokken per-soon (zoals naam van de banken waarbij de onderneming een bankrekening heeft, rekening-courantkredieten, rekening-courantgegevens van de belangrijkste bankrekening van de laatste drie maanden vóór de aanvraag).
 • informatie over de persoonlijke financiële situatie (in de vorm van de meest recente aangifte inkomstenbelasting, die informatie kan bevatten over persoonlijke activa en passiva en over het jaarinkomen van de betrokken persoon en fiscale partner),
 • in specifieke gevallen informatie over een echtscheiding, zoals het voogdijplan en de rechterlijke uitspraak, om de financiële regelingen te bepalen,
 • indien de betrokken persoon ouder is dan 60 jaar, een opvolgingsplan voor de opvolging van de betrokken persoon binnen de onderneming.

De hierboven vermelde gegevens zijn door ons nodig voor het uitvoeren en beheren van de krediet-overeenkomst en voor het bemiddelen van krediet. Uw gegevens worden voor de volgende doelein-den verwerkt:

(1) Controle op het witwassen van geld of financieren van een terroristische organisatie: Aan het begin van de zakenrelatie en vervolgens op regelmatige tijdstippen gebruiken we uw identiteitsgegevens en uw identiteitsdocumenten (bijvoorbeeld een kopie van uw paspoort) om uw identiteit te verifiëren. We onderzoeken in het bijzonder of er een verhoogd risico is voor de Kredietnemer of de economische begunstigde met betrekking tot het witwassen van geld of de financiering van terrorisme (met inbegrip van de synchronisatie van gegevens met de relevante sanctielijsten van de EU, de VS en Interpol, met de lijsten van zogenaamde "politiek prominente personen" en andere officiële publicaties over regelgevende maatregelen). Hiertoe zijn we wettelijk verplicht in overeenstemming met de Wet ter voorkoming van het witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze informatie wordt tot tien jaar na beëindiging van de zakelijke relatie bewaard.

(2) Inzameling van kredietinformatie en rapportage aan kredietbureaus: we controleren uw kredietwaardigheid bij verschillende externe kredietbureaus. Hiertoe wordt informatie over de kans op wanbetaling verkregen met behulp van informatie over het eerdere betalingsgedrag van de Kredietnemer of economisch begunstigde op basis van wiskundige-statistische methoden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van uw adres, alsmede informatie over negatieve kenmerken over de Kredietnemer die een aanvraag heeft ingediend, hun wettelijke vertegenwoordigers en de personen die hebben ingestemd met het verstrekken van een borgstelling (bijvoorbeeld lopende faillissements- of insolventieprocedures, het indienen van een beëdigde verklaring, een bovengemiddeld risico van oninbaarheid of soortgelijke zaken).
Kredietbureaus, waarmee wij samenwerken zijn Bureau Krediet Registratie (BKR), Teisterbantlaan 2a, 4006 EB Tiel, Creditsafe, Waldorpstraat 17, 2521CA, Den Haag en Graydon, Hullenbergweg 250, 1101 BV Amsterdam Zuidoost.
Daarnaast wordt, op het moment dat de kredietaanvraag wordt uitgekeerd en wanneer het krediet volledig is terugbetaald, informatie verzonden naar kredietbureaus (in ieder geval de Kredietnemer of diens economisch begunstigde, adres, geboortedatum en het bedrag van de lening, evenals de termijn, de betalingsstartdatum en de uiteindelijke einddatum).
De verwerking vindt plaats op grond van onze wettelijke plicht om informatie over verstrekt krediet op te nemen in een kredietregistratiesysteem (BKR) en ons gerechtvaardigd belang bij de kredietverstrekking en voor de uitvoering van de contractueel verschuldigde nakoming die voortvloeit uit de met ons gesloten overeenkomst.

(3) Bepaling van het risico van wanbetaling: we bepalen de kans op wanbetaling door toepassing van wiskundige-statistische procedures. De informatie wordt bewaard tot tien jaar na het einde van het contract of, in het geval van afwijzing van de kredietaanvraag, tot tien jaar na de afwijzing.
Er is een hoger legitiem belang in de zin van AVG art. 6 lid 1f bij het bepalen van de kans op wanbeta-ling op de lening. Bij afwijzing door ons wordt u op de hoogte gesteld van de belangrijkste redenen die tot een negatieve kredietbeslissing hebben geleid. Hiervoor werken we samen met Bureau Krediet Registratie (BKR), Teisterbantlaan 2a, 4006 EB Tiel, Creditsafe, Waldorpstraat 17, 2521CA, Den Haag en Graydon, Hullenbergweg 250, 1101 BV Amsterdam Zuidoost. Zij verschaffen informatie die wij gebruiken om het risico van wanbetaling van de Kredietnemer, hun uiteindelijke begunstigden en vertegenwoordigers en alle personen die zich al bereid hebben verklaard om een borgstelling te verlenen als onderpand voor de lening te evalueren.
De verwerking vindt plaats volgens AVG art. 6 lid 1b of 1f op basis van ons rechtmatig belang bij het waarborgen van een vooruitbetaling of kredietverstrekking, bij het beperken van de risico's van wanbetaling en bij de uitvoering van de contractueel verschuldigde uitvoering van de overeenkomst met ons.

(4) Besluit tot verstrekking van krediet en tot uitvoering van de kredietovereenkomst: voor de uitvoering van de kredietovereenkomst wordt een rentevoet berekend die overeenstemt met het debiteurenrisico. De informatie wordt bewaard tot tien jaar na het einde van de kredietovereenkomst.

(5) Verdere ontwikkeling van het onderzoek van het wanbetalingsrisico: de pseudonieme informatie van de kredietaanvraag en de kredietwaardigheidsinformatie worden gebruikt ter verbetering van de controles op de kans van wanbetaling op grond van het gerechtvaardigde belang van Lendico om haar diensten te verbeteren.

3.2. Verwerking van persoonsgegevens bij een kredietproject

We verzamelen informatie over het kredietproject die, afhankelijk van het individuele geval, persoonsgegevens kan bevatten. De volgende gegevens worden verzameld:

 • de beschrijving van het kredietproject (zoals de titel, het gewenste bedrag en de aflossings-periode, het doel van de aflossing op afbetaling, bijvoorbeeld financiering van uitrusting, aankoop van activa, uitbreiding, het in evenwicht brengen van belasting- en sociale zeker-heidsverplichtingen en andere vormen van gebruik),
 • beschrijving van de vennootschap,
 • verklaring betreffende de kredietwaardigheid van de Kredietnemer.

De gegevens zijn vereist voor het aangaan en uitvoeren van de kredietovereenkomst. De gegevens worden ter verwerking doorgestuurd naar de Investeerders in het kredietproject en gebruikt om het debiteurenrisico te berekenen.

3.3. Opslag van gegevens

De onder 3.1 en 3.2 genoemde gegevens slaan we op in de cloud-solution Salesforce, die door een overeenkomst met Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn, Duitsland, aan ons wordt geleverd.

Deel 4: Gegevensverwerking bij het sluiten van de investeringsovereenkomst

4.1. Verzamelen van de gegevens van de Investeerders

We verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens van Investeerders, diens wettelijke vertegenwoordigers of uiteindelijk belanghebbenden:

 • informatie met betrekking tot identiteit (zoals geslacht, naam, eventuele meisjesnaam, geboor-tedatum),
 • adres en contactgegevens (zoals woon-/bedrijfsadres, telefoonnummers, e-mailadressen),
 • bankgegevens of bankrekening gegevens (zoals rekeninghouder, rekeningnummer (IBAN), BIC),
 • geïnvesteerde bedragen, de terugbetalingsbedragen van het rendement op investeringen en de bedragen van niet-terugbetaalde leningen,
 • datum van registratie bij Lendico en accountwachtwoord,

Als het totaalbedrag van de investeringen van de Investeerder hoger is dan EUR 500, worden de volgende bijkomende persoonsgegevens verzameld:

 • gegevens met betrekking tot kennis, ervaring en vrij belegbaar vermogen.

Als het totaalbedrag van de investeringen van de Investeerder hoger is dan EUR 5.000, worden de volgende bijkomende persoonsgegevens verzameld:

 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs (soort identificatie, datum van afgifte, plaats van afgifte, geldigheid, nationaliteit, geboorteplaats en -land en alle andere gegevens die op het paspoort of de identiteitskaart staan)

Indien de Investeerder een rechtspersoon is, wordt ook informatie verzameld over de vennootschap, die in individuele gevallen persoonlijk identificeerbaar kunnen zijn. De gegevens van de Investeerders en de correspondentie met ons worden ook opgeslagen in de cloud-solution Salesforces (zie para-graaf 3.3 hierboven).

Dit gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. De gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

(1) Onderzoek van de identiteit en de wettelijke vereisten inzake het witwassen van geld en financieren van terrorisme: bij het begin van de zakelijke relatie en vervolgens met regelmatige tussenpozen worden de gegevens met betrekking tot zowel de identiteit als de identiteitsdocumenten (bv. paspoort) gebruikt voor unieke identificatie en als identiteitsbewijs. Verder onderzoeken we of er een verhoogd risico is voor de Kredietnemer of de economische begunstigde met betrekking tot witwassen of financiering van terrorisme (met inbegrip van de synchronisatie van gegevens met de relevante sanctielijsten van de EU, de VS en Interpol met de lijsten van zogenaamde "politiek prominente personen" en andere officiële publicaties over regelgevende maatregelen). Hiertoe zijn we wettelijk verplicht in overeenstemming met de Wet ter voorkoming van het witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze informatie wordt tot zes jaar na beëindiging van de zakelijke relatie bewaard.

4.2 Overdracht van gegevens aan debiteurenbeheerders en Investeerders met specifieke verplichtingen

De aankoop (van een deel) van de toekomstige vorderingen uit hoofde van de kredietovereenkomst en de cessie van de vorderingen op basis van de koopovereenkomst vinden in het algemeen plaats zonder wederzijdse bekendmaking van de naam of andere persoonsgegevens tussen Kredietnemers en Investeerders, tenzij de Kredietnemer uitdrukkelijk heeft verzocht om de naam van zijn onderneming bekend te maken.

Als een bank of een houder van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Wet op het financieel toezicht vorderingen verkrijgt uit hoofde van een kredietovereenkomst en deze vorderingen onafhankelijk door de kredietinstelling worden beheerd, wordt informatie over het kredietproject, de Kredietnemers en eventuele andere Investeerders aan de kopers en beheerders van de vorderingen verstrekt, omdat de bank of de houder van een bovengenoemde vergunning wettelijke verplicht is de identiteit van Kredietnemers of Investeerders vast te stellen. Dit wordt geregeld door de koopovereenkomst voor vorderingen en de kredietovereenkomst in het bijzonder. Bovendien kan het in het kader van de uitvoering van de koopovereenkomst ook noodzakelijk zijn dat we de betrokken gegevens doorgeven aan de kredietinstelling of aan andere Investeerders.

Deel 5: Gegevensverwerking bij een betalingsachterstand

5.1. Overdracht aan kredietbureaus in geval van uitblijvende betalingen

In geval van uitblijvende betaling van maandbedragen worden naam en adres doorgegeven aan het kredietinformatiebureau indien de Kredietnemer of borgsteller:

 • de verschuldigde betalingen meer dan 90 dagen niet heeft verricht en de vordering opeisbaar is, en
 • ten minste tweemaal een schriftelijke aanmaning ontving na de vervaldatum van het eerste niet-betaalde maandbedrag , tijdig werd geïnformeerd over de op handen zijnde overdracht van gegevens en de vordering niet heeft betwist, of
 • de contractuele relatie zonder opzeggingstermijn kan worden beëindigd wegens achterstallige betalingen, en de Kredietnemer of garantiegever in kennis zijn gesteld van de op handen zijnde doorgifte van gegevens aan de kredietbureaus.

5.2. Overdracht van informatie aan incassobedrijven met betrekking tot Kredietnemers, hun wettelijke vertegenwoordigers en uiteindelijk belanghebbenden en borgstellers

Indien de Kredietnemer of garantiegever achterstallig is met de betaling van termijnbetalingen, kunnen we een incassobedrijf of factoringsbedrijf opdragen de verschuldigde betalingen te innen. De verwerking van gegevens door het incassobedrijf of factoringsbedrijf wordt uitgevoerd in overeenstemming met het privacybeleid van het desbetreffende bedrijf, dat op zijn beurt advocatenkantoren kan opdragen de vorderingen in te stellen.

5.2.1. Kredietnemers en borgstellers

Indien de Kredietnemer een rechtspersoon of privaatrechtelijke onderneming is, wordt informatie verstrekt over de onderneming en de rechtsvorm, alsook over haar adres.

Verder kunnen persoonsgegevens over bestuurders en borgstellers worden doorgegeven. Meer in het bijzonder kan dit de volgende gegevens omvatten:

 • volledige naam
 • geboortedatum
 • vestigingsadres of hoofdkantoor
 • telefoonnummers
 • mailadressen
 • bankgegevens.

In geval van vertraging bij de terugbetaling door de Kredietnemer en/of de borgstellers, zullen wij het beheer van de vorderingen toevertrouwen aan een incassobedrijf, aangezien we contractueel verplicht zijn tegenover de Investeerders om hun vorderingen te beheren. Dit omvat in het bijzonder de openstaande vorderingen op de kredietnemers en borgstellers. We mogen deze gegevens op dusdanige manier verwerken op grond van ons gerechtvaardigd belang.

Deel 6: Overdracht van gegevens van Kredietnemers, borgstellers en Investeerders bij het ontstaan van problemen

Indien we door juridische of feitelijke omstandigheden ("Probleemsituatie") blijvend of tijdelijk niet in staat zijn onze diensten en activiteiten uit te voeren, neemt een alternatieve dienstverlener ("Alternatieve dienstverlener") bepaalde taken ("Vervangingsdiensten") op zich in het belang van Investeerders en Kredietnemers. De Alternatieve dienstverlener zal in het geval van een Probleemsituatie garanderen dat verdere betalingen door de Kredietnemer worden ontvangen en doorgestuurd naar de Investeerders, zodat bestaande leningen correct kunnen worden afgehandeld. Hiertoe worden de rekening-courantgegevens en contactgegevens van Investeerders en Kredietnemers (voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum) regelmatig in versleutelde vorm bij een gegevensbeheerder gedeponeerd en worden gegevens van het kredietproject, de investering en het bedrag van de (gedeeltelijke) kredietvordering van de Investeerder, de daarmee samenhangende betalingen en de kredietgegevens van de Kredietnemer in anonieme vorm bij de Alternatieve dienstverlener gedeponeerd.

De gegevensbeheerder heeft de sleutel niet en kan de gegevens dus niet decoderen. In het geval van een Probleemsituatie worden deze versleutelde gegevens door de gegevensbeheerder toegankelijk gemaakt voor de Alternatieve dienstverlener. De Alternatieve dienstverlener decodeert de gegevens en voegt deze samen met de gegevens die in anonieme vorm zijn opgeslagen bij de Alternatieve dienstverlener. De Alternatieve dienstverlener zal de gegevens uitsluitend gebruiken voor het leveren van de Vervangingsdiensten. De levering van de Vervangingsdiensten maakt integraal deel uit van onze dienstverlening aan Investeerders en Kredietnemers. De benoemde Alternatieve dienstverlener en Gegevensbeheerder worden gepubliceerd op www.lendico.nl. Het zal ook apart worden aangekondigd als een andere Alternatieve dienstverlener of een andere gegevensbeheerder aangesteld worden. Kredietnemers en Investeerders worden onmiddellijk op de hoogte gebracht van het ontstaan en de beëindiging van een Probleemsituatie.

Verwerking van gegevens voor dit doeleinde geschiedt op grond van ons gerechtvaardigde belang, aangezien het noodzakelijk is om de rechten van onze klanten en de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen.

Deel 7: Gegevensverwerking in de communicatie met externe partijen voor marketing-, verkoop- en public-relations-doeleinden

7.1 Gegevensverzameling van onze partners/tussenpersonen

Lendico werkt samen met externe partners/tussenpersonen die informatie verstrekken over potentiële klanten. We verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens van partners/tussenpersonen:

 • naam of bedrijfsnaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • zakelijk adres
 • informatie over de specifieke relatie met de partner/bemiddelaar, zoals commissie-afspraken, informatie over de samenwerking, een overzicht van door de partner/bemiddelaar aan ons geleverde aanwijzingen, enz.

Verwerking van persoonsgegevens voor dit doeleinde is noodzakelijk voor het initiëren of uitvoeren van onze samenwerkingsovereenkomsten.

We gebruiken de volgende externe dienst om partners te informeren over onze diensten:

 • Mailchimp: om partners te informeren over onze diensten, slaan we naam en e-mailadres op op de servers van The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp. We gebruiken deze dienst om nieuwsbrieven over onze diensten te versturen die marketingboodschappen, updates van onze productkenmerken, updates van onze voorwaarden en ons beleid, enz. kunnen bevatten. Mailchimp maakt gebruik van cookies, unieke identificatoren, webbakens en vergelijkbare traceertechnologieën met als doel te rapporteren over e-mailaflevering, klikken en openingsaantallen en andere rapportages. Partners/tussenpersonen kunnen zich uitschrijven voor de e-mailnieuwsbrieven.

7.2 Gegevensverzameling van public-relationscontacten

We voorzien journalisten, bloggers en andere mensen die zich bezighouden met public relations op niet-commerciële wijze van informatie over ons en onze producten, om hen de kans te geven verslag uit te brengen over onze bedrijfsactiviteiten. Om contact op te nemen met deze personen slaan wij de volgende (persoonlijke) gegevens op:

 • naam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • zakelijk adres
 • bedrijfsnaam en/of –mediumnaam

Verwerking van gegevens voor dit doeleinde geschiedt op grond van ons gerechtvaardigde belang om public-relationscontacten te voorzien van nieuwswaardige, niet commerciële informatie.

We maken gebruik van de volgende externe service om contactpersonen op het gebied van public relations te informeren over ons bedrijf en zijn producten:

 • pr.co BV: We gebruiken pr.co BV, Singel 542, 1017 AZ, Amsterdam, Nederland om contactgegevens op te slaan van journalisten, bloggers en andere personen die betrokken zijn bij public relations en om hen te voorzien van informatie over de dienstverlening van pr.co BV. U kunt bezwaar maken tegen het opslaan van uw gegevens door u af te melden van onze e-mails of door een e-mail te sturen naar pr@lendico.nl of door te mailen naar Lendico Netherlands B.V., Vijzelstraat 68, 1017 HL Amsterdam, Nederland, met het oog op verdere verwerking.

Deel 8: Internationale doorgifte

Wanneer Lendico uw persoonsgegevens verwerkt, kan het voorkomen dat wij bepaalde data delen met derde partijen die zich bevinden buiten de Europese Economische Ruimte. Wij zorgen er dan voor dat een passend beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd, bijvoorbeeld doordat een overeenkomst wordt gesloten die is gebaseerd op een door de Europese Commissie goedgekeurde modelovereenkomst, of doordat de partij met wie wij uw gegevens delen is goedgekeurd onder het EU-U.S. Privacy Shield Framework.

Deel 9: Hoe lang bewaart Lendico uw persoonsgegevens?

Tenzij er op grond van de wet een bepaalde bewaartermijn voor het bewaren van persoonsgegevens is voorgeschreven, bewaren wij uw persoonsgegeven in elk geval niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken.

Dat wij uw persoonsgegevens soms voor een bepaalde termijn moeten bewaren komt bijvoorbeeld door de algemene administratieplicht voor bedrijven zoals vermeld in het Burgerlijk Wetboek, de belastingwetgeving of de wetgeving die speciaal voor financiële ondernemingen geldt (Wet Financieel Toezicht).

Deel 10: Wijzigen van het privacybeleid

Er kunnen wijzigingen optreden in de wet of in onze diensten en producten. Als dit het geval is, kunnen de wijzigingen gevolgen hebben voor de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. In dat geval wordt ons privacybeleid aangepast en informeren wij u daarover. Ook vermelden wij dat op onze website.

Deze website gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden en uw gedrag op onze website te volgen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.
Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.
Akkoord lendico.com lendico.nl lendico.at lendico.de Contact » Begrippenlijst »

VRAGEN?

Hier vindt u de antwoorden:

vragen en antwoorden »
Copyright Lendico Netherlands B.V. | Alle rechten voorbehouden.

Algemene Voorwaarden | Privacybeleid