INLOGGEN

Anmelden

Bent u uw wachtwoord vergeten?

ZAKELIJK LENEN CONTACT LENING AANVRAGEN INLOGGEN Dashboard Dashboard

INLOGGEN

Anmelden

Bent u uw wachtwoord vergeten?

Inloggen Dashboard Lening aanvragen Hoe het werkt Rente en kosten Vereisten Onze klanten Vragen en antwoorden Begrippenlijst Blog Lening voor zelfstandigen Bedrijfskrediet Verschil tussen factoring en lenen Werkkapitaal verbeteren Zakelijke betalingsproblemen Over ons Pers Contact

U bereikt ons op werkdagen
van 9 tot 18 uur via:

0800 53 63 426 of info@lendico.nl

Vragen?

Hier vindt u de antwoorden.

Vragen en antwoorden »

Privacybeleid

Afdrukken

Privacybeleid

STAND: SEPTEMBER 2017

 1. INTRODUCTIE
 2. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING
 3. VERZAMELDE GEGEVENS
 4. DOEL VAN HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS
 5. JURIDISCHE GRONDEN VOOR GEGEVENSVERWERKING
 6. HET DELEN VAN VERZAMELDE GEGEVENS
 7. TOEGANG / WIJZIGING / UPDATEN / BEZWAAR
 8. VEILIGHEIDSMAATREGELEN / RETENTIE
 9. ALTERNATIEVE DIENSTVERLENER
 10. COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNOLOGIËN
 11. GERICHTE RECLAME
 12. DERDEN
 13. WIJZIGINGEN VAN DE PRIVACY POLICY
 14. CONTACT

1. INTRODUCTIE

Dit document ("Privacybeleid") beschrijft hoe Lendico Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd in Amsterdam, kantoorhoudende te Vijzelstraat 68, 1017 HL Amsterdam, Nederland, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54556902 ("Lendico","wij", "ons", "onze"), persoonsgegevens van de "Gebruiker" ("u"), welke zijn verzameld in verband met uw gebruik van onze online kredietmarktplaats (het "Platform"), beschikbaar op www.lendico.nl, verwerkt.

Bescherming van uw persoonsgegevens is van groot belang voor ons. Wij verwerken en beveiligen uw persoonsgegevens in overeenstemming met alle in de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens ("Wbp") gestelde eisen.

Naast dit Privacybeleid zijn op het gebruik van ons Platform ook onze Algemene Voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn te downloaden op www.lendico.nl. Alle termen met een hoofdletter die niet in dit Privacybeleid zijn gedefinieerd, zullen dezelfde betekenis hebben als omschreven in de Algemene Voorwaarden, tenzij in dit document anders is opgenomen.

2. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

2.1 Lendico is de verantwoordelijke ten aanzien van alle verzamelde persoonsgegevens van de Gebruiker.

2.2 De Autoriteit Persoonsgegevens ("AP”) is op de hoogte gesteld van de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker zoals beschreven in dit Privacybeleid.

3. VERZAMELDE GEGEVENS

3.1 Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens, afhankelijk van het feit of u als Kredietnemer of als een Investeerder op het Platform bent geregistreerd:

Kredietnemer

 1. een kopie of scan van een geldig legitimatiebewijs;
 2. titel, voornaam/voornamen, initialen, tussenvoegsel(s) en geboortenaam;
 3. adres (straatnaam, huisnummer, huisnummer-toevoeging, postcode, plaats en, indien u korter dan 12 maanden woonachtig bent op uw huidige adres, uw voormalige adres);
 4. geboortedatum;
 5. nationaliteit;
 6. burgerlijke staat;
 7. mobiel en/of alternatief telefoonnummer;
 8. e-mailadres;
 9. wachtwoord (door u gekozen voor registratie op het Platform);
 10. titel en beschrijving van uw kredietproject;
 11. kredietsom, de looptijd en het doel van uw kredietproject;
 12. werksituatie;
 13. duur van de arbeidsverhouding;
 14. indien in loondienst, uitzendkracht, uitkering, gepensioneerd: (i) naam van uw (voormalige) werkgever (ii) startdatum van de (voormalige) arbeidsverhouding (iii) vestigingsstad van uw werkgever (iv) type contract (keuzes: tijdelijk (duur van contract) of vast, deeltijd of voltijd) en informatie over de te verwachten continuering van het contract (v) maandelijks netto-inkomen (stabiel, terugkerend) (vi) andere stabiele, terugkerende maandelijks netto-inkomsten;
 15. indien u als zelfstandige of freelancer werkzaam bent: (i) functie (ii) beschrijving van uw werkzaamheden (iii) uw winst uit onderneming (van de afgelopen 3 jaar) (iv) overige netto-inkomsten;
 16. of u student, huisvrouw/-man of werkloos bent;
 17. woonsituatie (keuzes: huiseigenaar, huurder of inwonend (bij uw ouders));
 18. indien u huurt: uw maandelijkse kale huur;
 19. indien u huiseigenaar bent: uw maandelijkse bruto hypotheeklasten en uitgaven aan levensverzekeringen;
 20. indien u inwonend bent (bij uw ouders): uw maandelijkse bijdrage aan het huishouden;
 21. alimentatie, periodieke betalingen in verband met leaseovereenkomsten, gezondheidszorg (zorgverzekering) en andere leningen, of buitengewone hoge kosten in verband met algemene uitgaven etc.;
 22. aantal kinderen in uw huishouden;
 23. bank- en rekeninggegevens (kan o.a. de naam van de rekeninghouder, IBAN, BIC omvatten);
 24. indien vereist, informatie over vroegere dienstbetrekkingen;
 25. informatie over toekomstige, te voorziene veranderingen in uw uitgaven;
 26. bankafschriften over een periode van twee maanden;
 27. de twee meest recente loonstroken;
 28. alle andere informatie die Lendico redelijkerwijs relevant acht.
 29. Ingeval van een zakelijke Kredietnemer verzamelen wij uitsluitend de volgende persoonsgegevens: (i) de naam, achternaam en het e-mailadres van de gemachtigde vertegenwoordiger(s) (ii) wachtwoord (iii) titel en beschrijving van het kredietproject (iv) bank- en rekeninggegevens (kan o.a. de naam van de rekeninghouder, IBAN, BIC omvatten), (v) kredietsom, de looptijd en het doel van het kredietproject (vi) een actueel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (vii) (indien van toepassing) een verklaring omtrent de uiteindelijke belanghebbende (UBO) en alle andere informatie die Lendico redelijkerwijs relevant acht.

Investeerders

 1. Titel, voornaam/voornamen, tussenvoegsel(s), achternaam,
 2. adres (straat, huisnummer, huisnummer toevoeging, postcode, plaats, land),
 3. datum,
 4. mobiel nummer,
 5. e-mailadres,
 6. wachtwoord (door u gekozen voor registratie op het Platform),
 7. bankgegevens (kan o.a. de naam van de rekeninghouder, IBAN, BIC omvatten),

Indien het totale bedrag van de investeringen van een Investeerder EUR 500,– overschrijdt, dan zullen de volgende aanvullende persoonsgegevens worden verzameld:

 1. data met betrekking tot de kennis en ervaring van de Investeerder en zijn of haar vrij belegbaar vermogen,

Indien het totale bedrag van de investeringen van een Investeerder EUR 5.000,– overschrijdt, dan zullen de volgende aanvullende persoonsgegevens worden verzameld:

 1. een kopie van een geldig legitimatiebewijs,
 2. informatie protocol van een verificatie telefoongesprek,
 3. indien de Investeerder een rechtspersoon is: (i) de naam, achternaam en het e-mailadres van de gemachtigde vertegenwoordiger(s) (ii) een up-to-date uittreksel uit het relevante handelsregister en (iii) (indien van toepassing) een verklaring omtrent de uiteindelijke belanghebbende (UBO).

3.2 Alle hierboven vermelde persoonsgegevens zijn nodig voor het verlenen van de diensten door Lendico zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden.

3.3 Lendico verzamelt ook informatie over uw activiteiten op het Platform (bijv. de geschiedenis van de kredietprojecten waarin u hebt deelgenomen).

3.4 Lendico kan contact opnemen met uw werkgever (in geval van een particuliere Kredietnemer).

3.5 Lendico kan de gesprekken die u voert met ons call center opnemen voor interne opleidingsdoeleinden. Indien dit het geval is dan zullen wij u hierover informeren aan het begin van het telefoongesprek.

4. DOEL VAN HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS

Lendico kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verzamelen:

 1. het beheer, aanpassen en onderhouden van het Platform en de account(s),
 2. het uitvoeren, beheren en nakomen van de Kredietovereenkomst(en),
 3. het uitvoeren van de Investeringsovereenkomst(en),
 4. het uitvoeren van alle noodzakelijke handelingen die verband houden met de terugbetaling van de kredieten uit de Kredietovereenkomst(en), onder meer het versturen van brieven en/of e-mail(s) met informatie over uw uitstaande verplichtingen (uitstaande schuld en betaaldata),
 5. het uitvoeren, wijzigingen of beëindigen van de aktes van cessie met ons of met incassobureaus,
 6. het uitoefenen van onze wettelijke informatieverplichtingen, het beantwoorden van uw vragen of opmerkingen, het melden van veiligheidsalarmen, technische updates enz.,
 7. verificatie van de gegevens van de Gebruikers in overeenstemming met de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en de financieren van terrorisme ("Wwft"),
 8. verificatie en beoordeling van de kredietwaardigheid van Gebruikers, waaronder het delen van gegevens met kredietbureaus, ook om wettelijk verplichte investeerderstoetsen uit te voeren,
 9. om u te voorzien van Lendico marketing materialen via elektronische weg (e-mail of sms), op basis van de door u bij de registratie op het Platform verleende expliciete en vrijwillig toestemming. Het gebruik van het Platform zal op geen enkele manier worden belemmerd, indien deze toestemming niet wordt verleend,
 10. het analyseren van uw surfgedrag op de Lendico website om u zo meer relevante advertenties te kunnen tonen en u te kunnen voorzien van meer relevante aanbiedingen (zie de paragraaf „Gerichte reclame“ hieronder voor meer informatie);
 11. het vinden van geschikte financieringsoplossingen bij andere financiële dienstverleners en banken,
 12. het waarborgen van de naleving van alle wettelijke vereisten door het Platform, waaronder het voorkomen van elke vorm van misbruik,
 13. om te voldoen aan alle (andere) wettelijke verplichtingen, zoals boekhoudkundige regels.

5. JURIDISCHE GRONDEN VOOR GEGEVENSVERWERKING

5.1 Lendico verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de door u bij registratie op het Platform verleende expliciete en vrijwillige toestemming.

5.2 Lendico verwerkt uw persoonsgegevens ook (d.w.z. deelt gegevens met andere personen of entiteiten) voor gerechtvaardigde doeleinden, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

5.3 Lendico verwerkt uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan de ??wettelijke verplichting waaraan Lendico gehouden is.

5.4 Uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons is volledig vrij en kan op elk moment worden ingetrokken. Wees er van bewust dat het intrekken van uw toestemming voor de gegevensverwerking het gebruik van de meeste Platform functionaliteiten zal beperken.

6. HET DELEN VAN VERZAMELDE GEGEVENS

6.1 Lendico kan uw persoonsgegevens met de volgende personen en entiteiten delen in verband met (i) het beheer van de account(s) op het Platform; (ii) het uitvoeren en wijzigen van de Kredietovereenkomsten; (iii) het controleren van de kredietwaardigheid van Kredietnemers; (iv) alle acties met betrekking tot het nakomen van de vorderingen uit de Kredietovereenkomsten (innen van de vorderingen), met inbegrip van de mogelijke om de vorderingen uit de Kredietovereenkomsten te verkopen en over te dragen; en (v) het zoeken naar geschikte financieringsmogelijkheden bij andere financiële dienstverleners en banken:

 1. incassobureaus in Nederland,
 2. kredietbureaus in Nederland, zoals het Bureau Krediet Registratie (BKR),
 3. software solution bedrijven, zoals Centric naar data bureaus zoals Experian of Focum,
 4. banken en andere betaaldienstverleners in Nederland,
 5. derden die uw persoonsgegevens, namens Lendico en in overeenstemming met Lendico’s instructies, voor Lendico verwerken,
 6. Investeerders, met betrekking tot de gegevens van de Kredietnemer, op uitdrukkelijk verzoek van de Investeerder en alleen voor zover dit is toegestaan op basis van de toepasselijke wet- of regelgeving of wanneer de investeerder die in een kredietproject heeft geïnvesteerd een bank of institutionele investeerder is en wanneer deze investeerder aan Lendico kan aantonen dat er een legitieme reden is om gegevens van de Kredietnemer te verkrijgen. Als een dergelijke legitieme reden wordt in het bijzonder de situatie verstaan waarin de bank of institutionele investeerder, die haar zetel heeft binnen de Europese Unie, op grond van wet- of regelgeving verplicht is om de Kredietnemer en/of de borgsteller(s) te identificeren of de situatie waarin de gegevens van de Kredietnemer en/of de borgsteller(s) noodzakelijk zijn om rechten of vorderingen jegens deze op een correcte wijze te realiseren, te verwerken en/of af te wikkelen. Banken of institutionele investeerders kunnen op hun beurt mogelijk door wet- of regelgeving verplicht zijn om de identiteitsgegevens en kredietinformatie van de Kredietnemer ter beschikking te stellen aan bevoegde autoriteiten of verzamelregisters, met name ten bate van de verzameling van kredietinformatie door prudentiële toezichtinstanties aan de zijde van de investeerder, welke gehouden zijn aan professionele geheimhouding.

6.2 In geval van twijfel over een verdachte transactie of betrokkenheid van een sanctieland, zijn wij verplicht om de zaak over te dragen aan de FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit Nederland). Lendico kan persoonsgegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten voor zover de toepasselijke wet dit toestaat en voor de in wet genoemde doeleinden.

6.3 De volgende (persoonlijke) gegevens/informatie zullen worden gepubliceerd op het Platform:

 1. rente op de lening,
 2. looptijd van het krediet,
 3. titel van het kredietproject,
 4. het gevraagde kredietbedrag voor het kredietproject,
 5. het doel van het kredietproject,
 6. Lendico’s interne kredietbeoordeling van het kredietproject.

Ingeval van een particuliere Kredietnemer, zullen tevens de volgende (persoonlijke) gegevens/informatie worden gepubliceerd op het Platform:

 1. stad (waarin u woont)
 2. BKR score van de Kredietnemer,
 3. burgerlijke staat,
 4. leeftijd en geslacht,
 5. woonsituatie (huiseigenaar, huurder of inwonend),
 6. sinds wanneer u woonachtig bent op uw huidige adres,
 7. maandelijkse huur/hypotheek lasten,
 8. alimentatie uitgaven,
 9. arbeidssituatie (loondienst, zelfstandige, freelancer, uitzendkracht, pensioen, voltijd/deeltijd),
 10. datum van indiensttreding,
 11. maandelijks netto-inkomen (indien van toepassing),
 12. aantal kinderen waarvoor u financieel verantwoordelijk bent.

7. TOEGANG / WIJZIGING / UPDATEN / BEZWAAR

7.1 Elke Gebruiker heeft te allen tijde recht op toegang tot zijn/haar persoonsgegevens en het recht om deze gegevens te wijzigen.

7.2 Elke Gebruiker heeft de verplichting om zijn/haar persoonsgegevens te updaten, indien de bij de registratie verstrekte, of later verstrekte, gegevens niet langer van toepassing zijn.

7.3 Elke Gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en het delen van zijn/haar persoonsgegevens met andere gegevensverwerkers.

8. VEILIGHEIDSMAATREGELEN / RETENTIE

8.1 Lendico heeft de nodige veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen, waaronder in het bijzonder een veiligheidsbeleid en richtlijnen voor het beheer van het computersysteem dat wordt gebruikt voor de verwerking van uw gegevens.

8.2 Lendico monitort de gegevensverwerking zorgvuldig en op regelmatige basis, en verleent alleen uitdrukkelijk gemachtigde personen toegang tot uw gegevens en de verwerking daarvan.

8.3 Op grond van de Algemene Voorwaarden is elke Gebruiker verplicht om zijn/haar wachtwoord niet aan derde(n) bekend te maken en derde geen toegang te verschaffen tot, of gebruik te laten maken van, zijn/haar account. Indien een gebruikersnaam of wachtwoord verloren of gestolen is, of als de Gebruiker vermoed dat een derde ongeautoriseerde toegang tot zijn/haar account heeft, of indien de Gebruiker hierover twijfels heeft, dan is de Gebruiker verplicht om Lendico onverwijld daarvan in kennis te stellen via service@lendico.nl of 0800 53 63 426 en te handelen in overeenstemming met de instructies van Lendico.

8.4 Lendico mag uw persoonsgegevens opslaan voor de periode die nodig is voor het leveren van de diensten zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden, met inbegrip van de afwikkeling van betalingen voor deze diensten en het innen van vorderingen uit de Kredietovereenkomsten. Lendico kan, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke regels (bv. de Wwft), uw persoonsgegevens gebruiken nadat u bent gestopt met gebruik maken van onze diensten, voor zover nodig is om eventuele claims af te wikkelen of om aan contractuele verplichtingen te voldoen.

9. ALTERNATIEVE DIENSTVERLENER

9.1 Lendico en de Stichting wijzen een alternatieve dienstverlener aan (“Alternatieve Dienstverlener”) welke in het belang van investeerders en kredietnemers dienstverlening aanbiedt in het geval Lendico, tijdelijk of permanent, niet in de positie verkeert om haar diensten aan te bieden, bijvoorbeeld door insolventie of door een faillissementsprocedure, of wanneer Lendico volgens geldende wet- en regelgeving geheel of gedeeltelijk beperkt is in de uitoefening van haar bedrijf (“Activatiemoment”). Als een Activatiemoment zich voordoet, wordt de Alternatieve Dienstverlener verantwoordelijk voor beheer en uitvoering van de Kredietovereenkomsten. De alternatieve dienstverlening als voorzorgsmaatregel is een integraal onderdeel van de diensten van Lendico en de Stichting voor kredietnemers en investeerders.

9.2 Lendico verstuurt op regelmatige basis versleutelde bestanden met persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummers, geboortedatum en bankgegevens) van kredietnemers en investeerders naar een gegevensadministrateur, en geanonimiseerde gegevens van het Kredietproject en bijbehorende betaalgegevens en informatie over de kredietovereenkomst naar de Alternatieve Dienstverlener. De gegevensadministrateur kan de versleutelde bestanden niet ontsleutelen. Als een Activatiemoment zich voordoet, stelt de gegevensadministrateur de versleutelde bestanden beschikbaar aan de Alternatieve Dienstverlener. De Alternatieve Dienstverlener ontsleutelt de bestanden, vergelijkt deze met de geanonimiseerde bestanden en verwerkt de verkregen gegevens, inclusief de persoonlijke informatie van Kredietnemers en Investeerders. De Alternatieve Dienstverlener zal de verkregen gegevens alleen aanwenden om in het belang van kredietnemers en investeerders uitvoering te kunnen geven aan de alternatieve dienstverlening.

9.3 Op de website www.lendico.nl wordt informatie over de Alternatieve Dienstverlener en de gegevensadministrateur gepubliceerd. In het geval een andere Alternatieve Dienstverlener of gegevensadministrateur wordt aangewezen, zal hier afzonderlijk informatie over worden opgenomen. Investeerders en kredietnemers worden onverwijld op de hoogte gesteld van het zich voordoen van een Activatiemoment en van het zich niet langer voordoen daarvan.

10. COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNOLOGIËN

10.1 Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, mobiele telefoon of ander apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies bevatten meestal informatie over de domeinnaam waarvan ze afkomstig zijn, de bewaartermijn op het apparaat van de Gebruiker en een uniek nummer. Cookies kunnen op het apparaat van de Gebruiker worden opgeslagen en vervolgens worden gebruikt om uw activiteit op het Platform te monitoren.

10.2 Onze website maakt gebruik van vier soorten diensten van derden die van cookies gebruikmaken: (i) Google Analytics, (ii) Google AdWords, (iii) Crazy Egg en (iv) Device Ident. Een overzicht van de kenmerken van deze technologieën vindt u achteraan het Privacybeleid.

10.3 Lendico maakt verder gebruik van cookies om uw apparaat te herkennen bij een vervolg bezoek aan de Lendico website en om u te voorzien van haar diensten.

10.4 U kunt cookies beperken of blokkeren via uw browserinstellingen. Hieronder vindt u informatie over hoe u de browserinstellen van de meest gebruikte browsers kunt aanpassen:

Internet Explorer Firefox Safari Chrome Google-services (Google Analytics, Google AdWords)

10.5 Indien u besluit om cookies te blokkeren, dan kan dit gevolgen hebben voor onze diensten en het functioneren van het Platform.

11. GERICHTE RECLAME

Door middel van cookies verzamelt Lendico informatie over uw activiteiten op de Lendico website (bijv. over uw surfgedrag en bezochte pagina‘s). Lendico gebruikt deze informatie om reclame en potentiële online aanbiedingen beter bij uw interesses aan te laten sluiten. De verzamelde gegevens worden niet gekoppeld aan enige persoonsgegevens.

Indien u niet wilt dat er interesse-gebaseerde advertenties worden weergegeven, dan verzoeken wij u de instellingen van uw browser aan te passen zodat het opslaan van cookies op uw harde schijf wordt geblokkeerd. Voor meer informatie over „gerichte reclame“ en cookies in het algemeen, verwijzen wij naar de bovenstaande sectie „Cookies en vergelijkbare technologieën“.

12. DERDEN

Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de privacy regels die van toepassing zijn op deze websites, daarom raden wij u aan om het privacy beleid van deze websites (indien toepasselijk) te lezen. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op de diensten van Lendico.

13. WIJZIGINGEN VAN HET PRIVACYBELEID

Lendico kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in het Privacybeleid, daarom willen wij u aanraden om het Privacybeleid met regelmaat te raadplegen. Indien we belangrijke wijzigingen in het Privacybeleid doorvoeren, dan zullen wij u op de hoogte stellen via het door u opgegeven e-mailadres.

14. CONTACT

Als u toegang wilt tot uw persoonlijke gegevens of deze wilt wijzigingen/updaten, indien u bezwaar heeft tegen de gegevensverwerking en/of u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot dit Privacybeleid, neem dan contact met ons op via service@lendico.nl of 0800 53 63 426.

DIENSTEN VAN DERDEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN COOKIES (BEHORENDE BIJ ARTIKEL 10.2.)

Google Analytics

Een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Deze service slaat cookies op uw computer op en maakt analyse van uw gebruik van de Lendico website mogelijk. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van ons Platform zal doorgaans worden verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.

Indien u IP-anonimisering activeert op onze website https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=nl, dan zal uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren worden ingekort.

Google zal deze informatie in opdracht van ons gebruiken om uw gebruik van de Lendico website te evalueren, om voor ons rapporten op te stellen over Lendico website-activiteit en andere diensten te leveren met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Uw IP adres (doorgegeven door uw browser) zal door Google niet worden gecombineerd met andere gegevens waarover zij beschikt.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de cookie-instellingen van uw browser te veranderen of (zoals hieronder uiteengezet) door het installeren van een browser plug-in. Houdt er rekening mee dat dit de werking van een aantal van de functionaliteiten van het Platform zal beperken. U kunt het opslaan van cookies en het verzamelen van gegevens die zijn gerelateerd aan uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en door cookies worden gegenereerd, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, voorkomen door het downloaden en installeren van de browser plug-in welke beschikbaar is op: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Nadere informatie over de gebruikersvoorwaarden en het privacy beleid van Google is te vinden op: http://www.google.com/analytics/terms/nl.html en op http://www.google.nl/policies/privacy/

Lendico maakt gebruik van Google Analytics om gegevens uit AdWords te analyseren voor statistische doeleinden (zie hieronder). U kunt dit uitschakelen via de Ads-Preferences Manager: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl

Google AdWords

Een online advertentieprogramma, geëxploiteerd door Google in de Verenigde Staten.

Cookies kunnen worden gebruikt om het succes van de reclame-uitingen ("conversie") te beoordelen. De conversie-cookies kunnen worden gebruikt als u klikt op advertenties die door Google zijn geplaatst. De cookies zijn geldig voor een periode van 30 dagen en worden niet gebruikt voor identificatiedoeleinden. Als u de Lendico websites bezoekt en de cookies nog geldig zijn, dan kunnen Google en Lendico herkennen dat u op een bepaalde advertentie heeft geklikt en bent doorgestuurd naar de Lendico website.

Elke Google AdWords-klant heeft andere cookies. Deze cookies kunnen dus niet op de website van andere AdWords-klanten worden gevolgd. De informatie verkregen van cookies die conversie bijhouden kan worden gebruikt voor het opstellen van conversiestatistieken voor AdWords-klanten die hebben besloten om conversie bijhouden te gebruiken. AdWords-klanten ontvangen informatie over het totale aantal Gebruikers die op hun advertenties hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar hun website, binnen een bepaalde periode. De klanten verkrijgen evenwel geen informatie die hen in staat stelt om u te identificeren. U kunt het bijhouden van conversie voorkomen door de Google-cookies uit te schakelen via uw browser instellingen, met als gevolg dat u niet zal worden opgenomen in de conversiestatistieken.

Nadere informatie met betrekking tot het bijhouden van conversies kunt u vinden op https://support.google.com/adwords/answer/1722054?hl=nl

Crazy Egg

We maken ook gebruik van de webanalyse dienst Crazy Egg, verzorgd door Crazy Egg Inc, 16220 Ridgeview Lane, La Mirada, CA, 90638 Verenigde Staten (hierna "Crazy Egg"). Crazy Egg maakt gebruik van cookies om bepaalde muisbewegingen en muisklikken te registreren. Dit stelt Crazy Egg in staat om willekeurig individuele muisbewegingspatronen te reproduceren ten einde daaruit mogelijke verbeteringen voor de Lendico website te ontlenen. De door de cookies gegenereerde informatie wordt doorgaans naar een server van Crazy Egg in de VS verzonden en ook door Crazy Egg in de VS opgeslagen. Voordat de gegevens echter naar Crazy Egg worden verzonden, worden de gegevens binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte gepseudonimiseerd.

Crazy Egg zal deze informatie namens Lendico uitsluitend gebruiken om uw gebruik van de Lendico website te evalueren en om rapporten over uw activiteiten op de Lendico website te compileren. U kan de analyse activiteiten van Crazy Egg en het gebruik van cookies voorkomen door de instellingen van uw browser te configureren, of door browser plug-ins te installeren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: https://www.crazyegg.com/opt-out.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van Crazy Egg kunt u vinden op: https://www.crazyegg.com/terms en op https://www.crazyegg.com/privacy.

Device Ident Technology

Lendico maakt verder ook gebruik van de diensten van de IT-beveiligingsdienstverlener Device Ident GmbH. Alle communicatie tussen Lendico en Device Ident heeft tot doel het voorkomen van fraude bij het gebruik van de Lendico website.

Met de hulp van cookies en tracking-technologieën verzamelt en verwerkt Device Ident specifieke gegevens van Gebruikers in een geanonimiseerde vorm. Het betreft gegevens over het apparaat dat door de Gebruiker wordt gebruikt om onze website te bezoeken ("apparaat-specifieke gegevens"), de onbewerkte gegevens van de TCP/IP-verbinding en gegevens over het gebruik van de website. Om technische redenen vergaart en verwerkt Device Ident ook het IP-adres van het apparaat dat de Gebruiker gebruikt, maar dit adres is bij Device Ident binnen enkele seconden gecodeerd. De informatie wordt opgeslagen bij Device Ident in een database voor fraudepreventie.

Als een Gebruiker zich registreert voor het gebruik van de website, dan vragen wij een risicobeoordeling op uit de Device Ident-database met betrekking tot het apparaat dat door de Gebruiker wordt gebruikt. Deze risicobeoordeling is onder andere gebaseerd op informatie over (i) de vraag of het apparaat van de Gebruiker op dat moment communiceert, of in het verleden heeft communiceert via een proxy-verbinding, (ii) of het apparaat recentelijk met verschillende Internet dienstverleners verbinding heeft gemaakt, (iii) de vraag of het apparaat een vaak wisselende geografische referentie heeft afgegeven (iv) het aantal internettransacties dat recentelijk via het apparaat zijn uitgevoerd (zonder vast te stellen wat voor transacties het betreft), en (v) hoe waarschijnlijk het is dat de apparaat uit het bestand van de Device Ident-database in feite aan de Gebruiker toebehoort. Deze risicobeoordeling helpt ons om pogingen tot fraude te voorkomen. We gebruiken deze data echter niet als enige criterium voor het voltooien of beëindigen van een registratie, of voor het bepalen of een kredietproject op het platform gepubliceerd zal worden.

Lendico zal verder data naar Device Ident sturen indien we weten dat een Gebruiker fraude tegenover ons heeft gepleegd, of daartoe een poging heeft gedaan. Alleen dit feit, en de apparaat-specifieke gegevens, zullen in dat geval aan Device Ident worden toegezonden. De naam, het adres en soortgelijke contactgegevens van de betreffende Gebruiker zullen niet worden verzonden.

Social Network Plug-Ins

De Lendico website maakt gebruik van plug-ins van bepaalde online sociale netwerken, zoals Facebook, Google+ en Twitter.

Wanneer u een pagina van de Lendico website bezoekt die een social network plug-in bevat (herkenbaar door het logo van het betreffende sociale netwerk), dan zal uw browser een directe verbinding met de servers van het betreffende sociale netwerk tot stand brengen. Indien u bent aangemeld bij het betreffende netwerk, dan kan uw bezoek aan onze website aan uw sociale netwerkaccount worden gelinkt (waar toepasselijk). Als u communiceert met de plug-in (bijv. in geval van Facebook door op "Like" te klikken of door een reactie in te voeren), dan zal de relevante informatie door uw browser direct worden doorgegeven aan het sociale netwerk, alwaar het zal worden opgeslagen. Hierbij merken wij op dat ook indien u niet bent ingelogd op een sociaal netwerk, blijft de mogelijkheid bestaan dat een plug-in uw IP-adres verzend aan het betreffende sociale netwerk.

Graag wijzen wij u erop dat wij geen invloed of controle hebben over de informatie en gegevens die via plug-ins door sociale netwerken worden verzameld. Voor informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens door de online sociale netwerken, verwijzen wij u naar het privacy beleid van de sociale netwerken in kwestie.

Indien u lid bent van een online sociaal netwerk en u niet wilt dat het betreffende netwerk de gegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze site combineert met uw lidmaatschap gegevens, dan dient u zich af te melden van het sociale netwerk in kwestie vóór het bezoek aan de Lendico website.

Deze website gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden en uw gedrag op onze website te volgen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.
Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.
Akkoord lendico.com lendico.nl lendico.at lendico.de Hoe het werkt » Werken bij Lendico » Contact » Over Lendico » Pers » Partner worden »

VRAGEN?

Hier vindt u de antwoorden:

vragen en antwoorden »
Copyright Lendico Netherlands B.V. | Alle rechten voorbehouden.

Algemene Voorwaarden | Privacybeleid