Let op! Geld lenen kost geld.
Klantenservice:

0800 - 53 63 426

ma – vr 9:00 – 18:00 uur

De Lendico Begrippenlijst

Financiële begrippen van A tot Z

Raakt u ook de weg kwijt wanneer u begrippen leest zoals annuïteiten lening, wanbetalingsrisico en overkreditering? De Lendico begrippenlijst wijst u de weg. Op de volgende pagina’s vindt u de belangrijkste financiële begrippen van A tot Z uitgelegd. Lendico kredietnemers en investeerders kunnen de begrippenlijst ook gebruiken als referentie tijdens het Lendico proces.

A

Administratiekosten

De eenmalige vergoeding voor kredietnemers

Lendico rekent kredietnemers een eenmalige vergoeding die kan variëren van 0,50% tot 4,50 % van de totale kredietsom. Deze vergoeding is alleen verschuldigd als een kredietproject volledig is gefinancierd en de kredietsom wordt uitbetaald. Meer

Aflossing

Het terugbetalen van het krediet

Doormiddel van aflossingen betaald een kredietnemer de aan hem/haar verstrekte kredietsom terug aan de kredietverstrekker. De kredietnemer doet dit in de vorm van maandbedragen. Een maandbedrag bestaat uit... Meer

Annuïteiten lening

Vaste maandbedragen voor kredietnemers

De kredieten op het Lendico platform betreffen zogenaamde annuïteiten leningen. Dit betekent dat de kredietnemer maandelijks een vast bedrag betaalt in verband met de lening, deze ‘maandbedragen’ bestaan uit... Meer

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Een goed gereguleerde markt

De Nederlandse financiële wetgeving beoogt onder andere het goed functioneren van de financiële markten te waarborgen en het vertrouwen in het financiële stelsel te bevorderen. De wet stelt daartoe regels om de... Meer

B

Betalingsschema

Al uw betalingen in één overzicht

Het betalingsschema geeft een overzicht van de betalingen die verband houden met een bepaald kredietproject. Op dit schema zijn onder andere de maandbedragen en betaaldata terug te vinden. Meer

Bureau Krediet Registratie (BKR)

Een nauwkeurige beoordeling van onze kredietnemers

In Nederland is een bedrijfsmatige kredietverlener, die kredieten aan consumenten verstrekt, wettelijk verplicht om zich aan te sluiten bij een stelsel van centrale kredietregistratie. In Nederland is dit het Bureau Krediet Registratie (BKR). Meer

D

Diversificatie

Het spreiden van risico

Met de term ‘diversificatie’ wordt gedoeld op het spreiden van het te investeren kapitaal over meerdere kredietprojecten. Het doel van diversificatie is het effect van eventuele ‘slechte’ leningen... Meer

H

Herfinanciering

Herfinancieren van schulden

Peer-to-peer leningen worden wereldwijd, vanwege de aantrekkelijke voorwaarden, veelvuldig gebruikt voor het herfinancieren van schulden. In geval van een herfinanciering sluit een kredietnemer een nieuwe lening... Meer

I

Institutionele investeerder

Als rechtspersoon investeren op het Lendico platform

Indien een rechtspersoon zich als investeerder op het Lendico platform registreert, dan noemt Lendico dit een ‘institutionele investeerder’. Registratie is alleen mogelijk voor rechtspersonen met een statutaire zetel in een lidstaat van... Meer

Investeerder

Registreer nu en begin direct met investeren

De term ‘investeerder’ gebruikt Lendico voor alle personen die zich op het platform hebben geregistreerd om te investeren. Om investeerder te worden op het Lendico platform moet een persoon meerderjarig zijn en een bankrekening hebben in de Europees Economische Ruimte. Meer

Investeerderaccount

Alle belangrijke informatie op één plaats

Elke investeerder krijgt, na zich te hebben geregistreerd bij Lendico, een eigen investeerdersaccount. Een investeerder kan deze account bereiken door met zijn/haar persoonlijke inloggegevens in te loggen op de Lendico website. Meer

Investeerderdashboard

Uw portfolio in één overzicht

Het investeerderdashboard is een onderdeel van het investeerdersaccount en geeft investeerders de mogelijkheid om op eenvoudige wijze de ontwikkelingen binnen hun portfolio te kunnen volgen. Meer

Investeerdersprofiel

De kennis en ervaring van de investeerder

Indien een investeerder in één of meerdere transacties totaal meer dan € 5.000 op het Lendico platform investeert, dan zal Lendico de betreffende investeerder vragen om een uitgebreider investeerdersprofiel aan te maken. Meer

Investeringslimiet

De limiet van Lendico investeerdersaccounts

Alle investeerdersaccounts zijn standaard gelimiteerd op € 500. Dit betekent dat een investeerder in één of meer transacties niet meer dan € 500 mag investeren zonder zijn account te upgraden. Meer

Investeringsmanager

Creëer uw portfolio in slechts een paar stappen

Door middel van de Lendico investeringsmanager wordt investeren op het Lendico platform nog makkelijker, een investering is in slecht een paar klikken geregeld! De investeringsmanager is een tool waarmee investeerders... Meer

Investeringsperiode

Tijd om te investeren

De investeringsperiode is een periode van veertien dagen nadat een kredietproject op het Lendico platform is gepubliceerd. Tijdens deze periode kunnen investeerders gelden toezeggen ter financiering van het betreffende project. Meer

J

Jaarlijks kostenpercentage

Meer duidelijkheid over de kosten van het krediet

Het jaarlijks kostenpercentage is de nominale rente plus de overige kosten die verband houden met het krediet, dit percentage is hoger dan de nominale rente. Meer

Jaarlijks netto rendement

De prestatie van uw investeringen

Het jaarlijks netto rendement is een prestatiemaatstaf voor het gemiddelde netto rendement over uw gehele Lendico portfolio. Het jaarlijks netto rendement is gebaseerd op daadwerkelijk uitbetaalde bedragen en houdt rekening met... Meer

K

Kredietlimiet

Verantwoord lenen

De kredietlimiet is het maximale bedrag dat een kredietnemer kan lenen op het Lendico platform. Deze limiet is op € 25.000 vastgesteld. Naast de bovenstaande algemene kredietlimiet hanteert Lendico ook een individuele kredietlimiet voor... Meer

Kredietnemer

Registreer nu en ontdek de voordelen van een p2p lening

De term kredietnemer gebruikt Lendico voor alle personen die zich op het platform hebben geregistreerd als kredietnemer. Lendico kredieten kunnen worden aangewend voor veel verschillende doeleinden en de kredietnemers... Meer

Kredietnemeraccount

Alle belangrijke informatie op één plaats

Elke kredietnemer krijgt na succesvolle registratie bij Lendico een eigen kredietnemeraccount. Deze account is het persoonlijke gedeelte van de kredietnemer op het Lendico platform. Meer

Kredietovereenkomst

De overeenkomst tussen Lendico en de kredietnemer

De kredietovereenkomst bevat de kredietvoorwaarden en beheerst de kredietverhouding. Op basis van de kredietovereenkomst wordt de kredietsom verstrekt en neemt de kredietnemer bepaalde (betalings)verplichtingen op zich. Meer

Kredietproject

Bestedingsdoel van een krediet

Met de term kredietproject wordt verwezen naar een krediet(aanvraag), van een (potentiële) kredietnemer, voor een specifiek doel, op het Lendico platform. Met andere woorden, het krediet dat een kredietnemer... Meer

Kredietscore

De reputatie van een kredietnemer

De kredietscore is een beoordeling van het wanbetalingsrisico van de kredietnemer. Het toetsen van de kredietscore is een standaardprocedure en een belangrijk element in de beslissing of een project op het platform zal worden gepubliceerd. Meer

Kredietsom

Het totaalbedrag dat door de kredietnemer geleend wordt

De kredietsom is het bedrag dat door een kredietnemer, via het Lendico platform, van de investeerder(s) wordt geleend. De kredietsom wordt door de kredietnemer in termijnen terugbetaalt. Meer

Kredietverstrekker

Kredietinstellingen en kredietaanbieders

Een kredietverstrekker is niet per definitie en kredietinstelling. De Nederlandse wet kent ook een vergunning voor kredietaanbieders. Lendico is geen kredietinstelling maar wel een kredietaanbieder. Meer

L

Looptijd

De duur van kredietprojecten

De looptijd van een kredietproject is de periode waarin de kredietsom door de kredietnemer wordt terugbetaald. De looptijd van een kredietproject is vastgelegd in de kredietovereenkomst. Meer

M

Maandbedrag

Aflossing en rente

Met de term ‘maandbedrag’ wordt gedoeld op de maandelijkse betaling die een kredietnemer op basis van een kredietovereenkomst naar Lendico overboekt en welke Lendico vervolgens (na aftrek van de servicekosten) pro rata... Meer

N

Nominale rente

De rente over het krediet

De nominale rente is de rente zoals deze is overeengekomen in de kredietovereenkomst. Bij dit rentebegrip wordt geen rekening gehouden met eventuele andere kosten die verband houden met het krediet. Meer

O

Overkreditering

Verantwoord lenen

Bij het verlenen van krediet is het belangrijk dat de kredietnemer na het betalen van rente en aflossing van de (nieuwe) lening voldoende overhoudt om in het levensonderhoud te voorzien. Meer

P

Peer-to-peer lending

Een innovatieve manier om geld te lenen en te investeren

Peer-to-Peer lending is een nieuwe manier van kredietverstrekking waarbij ‘gelijken’, in het Engels ‘peers’, direct krediet aan elkaar verstrekken. Het betreft geen abstract financieel product maar een innovatieve sociale manier van kredietverstrekking. Meer

Persoonlijk krediet

Een lening waarbij u weet waar u aan toe bent!

De leningen die op het Lendico platform tot stand worden gebracht betreffen persoonlijke kredieten. Deze kredieten hebben de volgende kenmerken... Meer

Platform

Waar investeerders en kredietnemers samenkomen

Met de term ‘platform’ worden de website en web infrastructuur van Lendico bedoelt. Dit omvat de online kredietmarktplaats waarop investeerders en kredietnemers door Lendico worden samengebracht en alle procedures die daarmee samenhangen. Meer

Portfolio

Al uw investeringen

Het ‘portfolio’ is de naam voor alle investeringen van een bepaalde investeerder. Het bouwen van een gebalanceerde portfolio is van groot belang voor het verkleinen van de investeringsrisico’s. Meer

R

Rendement

De winst van de investeerder

Het rendement van een investeerder is het verschil tussen het geïnvesteerde kapitaal en het terugontvangen kapitaal. Het rendement wordt weergegeven als een percentage van het geïnvesteerde kapitaal en drukt de winst over een investering uit. Meer

Rente

De vergoeding van de kredietnemer

De rente is het bedrag, de vergoeding, die een kredietnemer moet betalen aan de investeerders voor het financieren van (een gedeelte van) de kredietsom. De rente wordt uitgedrukt als een percentage en wordt over het algemeen op jaarbasis berekend. Meer

Restschuld

De laatste afbetaling van de kredietnemer

De term ‘restschuld’ wordt op twee manieren gebruikt: In de eerste plaats kan met de term restschuld worden gedoeld op het nog opstaande bedrag aan het einde van de looptijd van een krediet. Dit bedrag wordt doormiddel van... Meer

Risico

De risico’s verbonden aan investeringen

De veiligheid en betrouwbaarheid van het platform is een top prioriteit van Lendico. Lendico heeft derhalve uitgebreide maatregelen genomen om de gebruikers van het platform te beschermen. Meer

Risicoklassen

Een indicatie van het risico van een investering

Op basis van het wanbetalingsrisico worden kredietprojecten ingedeeld in risicoklassen. Lendico onderscheid vijf verschillende klassen, klasse A t/m E. Klasse A bestaat uit kredietprojecten met het laagste wanbetalingsrisico en klasse E uit... Meer

S

Servicekosten

Vergoeding voor investeerders: 1% over alle uitbetalingen

Lendico brengt 1% servicekosten in rekening over de maandbedragen die zij int voor, en doorbetaald aan, de investeerders. Deze kosten worden iedere maand automatisch van de uitbetalingen afgetrokken voordat... Meer

Stichting Derdengelden

Een veilige plek voor uw geld

De Stichting Derdengelden in een onafhankelijke stichting die een aantal rekeningen beheert op basis van een strikt mandaat. De tegoeden op deze rekeningen zijn afgescheiden van het vermogen van Lendico. Meer

U

Uitbetaling

De betalingen aan investeerders

Met de term ‘uitbetalingen’ wordt verwezen naar de betalingen die Lendico aan een investeerder doet in verband met een bepaalde investering. Kredietnemers betalen aan Lendico maandbedragen in verband met... Meer

V

Voorwaardelijke overeenkomst

De werking van de overeenkomst

Indien Lendico een kredietovereenkomst of een investeringsovereenkomst sluit met een kredietnemer of een investeerder, dan betreft dit een voorwaardelijke overeenkomst. Dit betekent dat de werking van de betreffende overeenkomst... Meer

W

Wanbetalingsrisico

Wanbetalingsrisico: beoordeling van het risico

Het wanbetalingsrisico betreft een inschatting van de kans dat een kredietnemer niet in staat is om aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Het kredietscoringsproces is een beoordeling van het wanbetalingsrisico van de kredietnemer. Meer

Wet op het Financieel Toezicht

Gereguleerde markt: Wet op het Financieel Toezicht

In de Wet op het financieel (Wft) toezicht zijn nagenoeg alle Nederlandse regels en voorschriften voor de financiële markten en het toezicht daarop samengebracht. Deze regels beogen onder andere het goed functioneren van... Meer